Latest tweets

akkanto A big Thank You to our wonderful interns @GaelleVE13 and Ulrike! https://t.co/RRGdeFXv8o
akkanto Interesting #communication read "External affairs now ranks as a top or top 3 priority for more than half of CEOs" https://t.co/1e2lpXyiNw
akkanto RT @bepact: Upcoming #Bepact event: Summer School with a.o. @HVanRompuy, Simon Lancaster (@bespokespeeches) and @fonsvandyck https://t.co/r
akkanto #journalistiek en #media over 10 jaar.... wat zal het ons brengen? BLOG https://t.co/AKDhBaQpZo https://t.co/6LHdnQ9fQB
akkanto RT @RonvanderJagt: Video in Social Media: Tips in fraaie Infographic! https://t.co/HloVb67wxz #communicatie #socialmedia via @gorsiraa http…

hotlinehome

Our blog

13 July 2016 / media relations / NL 
13 July 2016 / media relations /

Hoe ziet de journalistiek er binnen 10 jaar uit?

“Journalisten, bloggers, karikaturisten… Wie zijn de opiniemakers in 2016?” was de centrale vraag waar het debat van de associatie 3C (Corporate Communications Community) enkele dagen geleden over ging. Thierry Bouckaert, Voorzitter van 3C en Managing Partner van akkanto, was de moderator van het debat. Ter afsluiting van de discussie, stelde hij aan de vier sprekers de vraag hoe zij het journalistenberoep binnen 10 jaar zien:

 

Joan Condijts (hoofdredacteur van L’Echo): “Sinds enkele jaren horen we steeds vaker dat de pers zal verdwijnen, maar in werkelijkheid heeft de media nooit zoveel mensen bereikt als vandaag. Dit toont des te meer aan dat de behoefte aan informatie groot blijft. Ik denk dus dat de journalisten binnen 10 jaar niet noodzakelijkerwijs zeer verschillend zullen zijn als die van vandaag. Het is vooral de kwaliteit van de informatie die voorrang zal blijven hebben. Wat daarentegen wel zou kunnen veranderen, is de snelheid van de informatiestroom en de manier waarop deze voorgesteld zal worden. Storytelling zal zonder twijfel steeds belangrijker worden.”

 

Dominique Deckmyn (journalist gespecialiseerd in nieuwe media voor De Standaard): “Wat in ieder geval wel zeker is, jammer genoeg, is dat er binnen tien of twintig jaar minder journalisten zullen zijn dan vandaag. Diegenen die er nog zullen zijn, zullen niet enkel gespecialiseerde journalisten zijn, maar ook diegene die autoriteiten kunnen zijn in de sector, zowel via hun eigen media als via de traditionele media. De journalisten gaan zonder twijfel ook steeds meer opinieleiders worden, want voor dergelijke journalistiek zullen de mensen nog steeds bereid zijn geld te betalen.”

 

Guido Everaert (influence blogger en columnist voor De Morgen): “Ik denk dat we ons momenteel nog in een overgangsfase bevinden, maar dat we wel verschuiven naar meer flexibiliteit tussen het eigen merk van de journalist en het merk van het medium waar hij of zij voor werkt. Ik denk ook dat, naast de licht, gemakkelijk verteerbare inhoud die gemakkelijk te delen is en die we terugvinden op vele nieuwssites, we tegelijkertijd ook rigoureuze onderzoeksjournalistiek zullen zien opduiken. Want lezers mogen niet onderschat worden: in tegenstelling tot wat velen denken, zijn lezers zeker in staat om het onderscheid te maken tussen amusante en pertinente informatie.”

 

Nicolas Vanderbiest (onderzoeker en specialist in e-reputation aan de Université Catholique de Louvain): “Zelf al ben ik zelf geen journalist, ik hoop vooral dat de journalisten die binnen tien jaar actief zullen zijn in de eerste plaats zullen proberen om unieke inhoud te produceren. Of in ieder geval toch iets dat anders is dan wat alle andere zeggen of schrijven.”

 

Mathieu Van Overstraeten

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

twitter google+ linkedin
FR 
13 July 2016 / media relations /

A quoi ressemblera le journalisme dans 10 ans ?

« Journalistes, blogueurs, caricaturistes… Qui sont les leaders d’opinions en 2016 ? » Telle était la thématique du débat organisé il y a quelques jours par l’association 3C (Corporate Communications Community). Thierry Bouckaert, président de 3C et Managing Partner d’akkanto, était le modérateur du débat. En guise de conclusion, il a demandé aux quatre orateurs comment ils voyaient le métier de journaliste d’ici 10 ans :

 

Joan Condijts (rédacteur en chef de L’Echo): « Depuis quelques années, on entend souvent dire que la presse va disparaître. Mais en réalité, elle n’a jamais atteint autant de personnes qu’aujourd’hui, ce qui prouve que le besoin d’information reste criant. Dans 10 ans, je pense donc que les journalistes ne seront pas forcément très différents de ceux de maintenant. C’est la qualité de l’information qui continuera à primer. Là où ça pourrait changer, par contre, c’est au niveau de la rapidité de circulation de l’information et dans la manière dont elle sera présentée. Le storytelling va sans doute prendre de plus en plus d’importance. »

 

Dominique Deckmyn (journaliste spécialiste des nouveaux médias au Standaard): « Ce qui est certain, hélas, c’est que dans 10 ou 20 ans, il y aura moins de journalistes qu’aujourd’hui. Ceux qui resteront, ce seront les journalistes spécialisés, mais aussi ceux qui seront capables d’être des autorités, tant via leurs propres médias que via les médias traditionnels. Les journalistes vont sans doute devenir davantage des faiseurs d’opinion, car c’est pour ce type de journalisme que les gens seront prêts à continuer à payer. »

 

Guido Everaert (blogueur influent et chroniqueur pour De Morgen): « Je crois qu’aujourd’hui, nous nous situons encore dans une phase de transition, mais on se dirige certainement vers une plus grande souplesse entre la marque propre du journaliste et la marque du média pour lequel il travaille. Je pense également qu’à côté du contenu léger facilement consommable et partageable que l’on retrouve sur beaucoup de sites d’info, on va assister dans le même temps au maintien d’un journalisme d’enquête plus rigoureux. Car il ne faut pas sous-estimer les lecteurs : contrairement à ce que beaucoup pensent, ils sont tout à fait capables de faire la différence entre des infos amusantes et des infos pertinentes. »

 

Nicolas Vanderbiest (chercheur et spécialiste de l’e-reputation à l’Université Catholique de Louvain): « Même si je ne suis pas journaliste moi-même, j’espère surtout que les journalistes qui seront actifs dans 10 ans essaieront avant tout de produire du contenu unique, ou en tout cas quelque chose de différent par rapport à ce que disent ou écrivent tous les autres. »

 

Mathieu Van Overstraeten

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

twitter google+ linkedin
« Journalistes, blogueurs, caricaturistes… Qui sont les leaders d’opinions en 2016 ? » Telle était la thématique du débat organisé il y a quelques jours par l’association 3C (Corporate Communications Community). Thierry Bouckaert, président de 3C et Managing Partner d’akkanto, était le modérateur d...
twitter google+ linkedin
A quoi ressemblera le journalisme dans 10 ans ?
27 June 2016 / reputation management / NL 
27 June 2016 / reputation management /

België daalt flink in jaarlijkse internationale ranglijst van landen met beste reputatie

In de Country RepTrak®2016, de internationale ranglijst van landen met de beste reputatie, zakt België met een score van 68 van de 10e naar de 16e plaats. België is daarmee één van de sterkste dalers in de lijst dit jaar. Dat maakte het Reputation Institute, waarvan akkanto de exclusieve partner is in België, bekend. De jaarlijkse Country RepTrak®-studie vroeg 58.000 mensen uit de G8-landen[1] naar hun mening over 70 andere landen wereldwijd.

 

Resultaten Country RepTrak®-studie 2016

Zweden mag zich dit jaar het land met de beste reputatie noemen met een goede score van 78,3. Plaatsen twee en drie worden respectievelijk toegekend aan Canada (77,8) en Zwitserland (77), gevolgd door Australië (76,8) en Noorwegen (76,2). Met een score van 68 gaat België er dit jaar met maar liefst 6 plaatsen op achteruit en strandt ons land op de 16e plaats in de ranking. Verder blijft de top 10 dit jaar stabiel ten opzichte van vorig jaar, enkel Ierland is een nieuwkomer.

België wordt gepercipieerd als onveilig land

Hoewel deze reputatiestudie uitgevoerd werd tussen januari en maart 2016, stellen we vast dat de terreurdreigingen en terroristische aanslagen in onze hoofdstad ook nu al een grote impact hebben op de reputatiescore van het hele land. De voorbije jaren nam de reputatiescore van België nochtans gestaag toe. In 2014 stond ons land nog op plek 12 in de Country RepTrak®, vorig jaar stegen we naar plaats 10 met een score van 72,3 en werd België in het buitenland als positief, ethisch en vooral als veilig gepercipieerd.

De Country RepTrak®-score meet de reputatie van een land aan de hand van de gemiddelde perceptie van vier indicatoren: vertrouwen, waardering, bewondering en gevoel. Verder worden verschillende gerelateerde attributen gemeten (zie model onderaan). Op veiligheid, een uiterst belangrijk en zwaar doorwegend attribuut op de algemene reputatie, heeft België dit jaar aanzienlijk veel punten verloren. De studie, die ook het gedrag van de respondenten meet, laat zien dat de bereidheid om ons land te bezoeken of om er gaan te wonen significant is afgenomen.

Walter Gelens, Partner bij akkanto, licht toe: “De terreurdreigingen in België hebben een duidelijke negatieve impact gehad op de reputatie van ons land. De mate waarin ons land het huidige gevoel van onveiligheid zal kunnen wegnemen door een efficiënt en coherent beleid zal bepalen of we deze perceptie in de toekomst kunnen rechtzetten.”

 

[1] G8-landen: Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Rusland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten


pdfVolledig persbericht Country RepTrak® 2016

twitter google+ linkedin
FR 
27 June 2016 / reputation management /

La Belgique chute fortement dans le classement international annuel des pays ayant la meilleure réputation

Avec un score de 68, la Belgique chute de la 10ème à la 16ème place dans le classement international des pays ayant la meilleure réputation, le Country RepTrak® 2016. La Belgique affiche ainsi une des plus grandes baisses du classement cette année. C’est ce qu’a annoncé le Reputation Institute, dont akkanto est le partenaire exclusif en Belgique. L’étude annuelle Country RepTrak® a interrogé 58.000 personnes dans les pays du G8[1] au sujet de leur opinion sur 70 autres pays.
 

Résultats de l’étude Country RepTrak® 2016

Cette année, la Suède est le pays ayant la meilleure réputation avec un score de 78,3. La deuxième et la troisième place sont attribuées respectivement au Canada (77,8) et à la Suisse (77). Ils sont suivis par l’Australie (76,8) et la Norvège (76,2). Avec un score de 68, la Belgique recule cette année de 6 places et se retrouve à la 16ème place du classement. Pour le reste, le top 10 se maintient par rapport à l’année dernière. Seule l’Irlande y fait son entrée.

La Belgique est perçue comme un pays à risque

Bien que l’étude de la réputation ait été menée entre janvier et mars 2016, nous constatons que les menaces et attentats terroristes dans notre capitale ont déjà eu un impact majeur sur le score de réputation de l’ensemble du pays. Au cours des dernières années, le score de réputation de la Belgique ne cessait pourtant d’augmenter. En 2014, notre pays se positionnait encore à la 12ème place dans le Country RepTrak®. L’année dernière, nous passions à la 10ème place avec un score de 72,3 et la Belgique était perçue à l’étranger comme un pays positif, éthique et surtout sûr.

Le score Country RepTrak® mesure la réputation d’un pays à l’aide de la perception moyenne de quatre indicateurs : la confiance, l’estime, l’admiration et le sentiment. En outre, plusieurs attributs connexes sont mesurés (voir modèle ci-dessous). Cette année, la Belgique a perdu un grand nombre de points dans le domaine de la sécurité, un attribut extrêmement important qui pèse fortement sur la réputation générale. L’étude, qui mesure également le comportement des répondants, montre que la volonté de visiter le pays ou de venir y habiter a fortement diminué.

Walter Gelens, Partner chez akkanto, explique : « Les menaces terroristes en Belgique ont clairement eu un impact négatif sur la réputation de notre pays. La mesure dans laquelle notre pays sera capable d’éliminer le sentiment d’insécurité par une politique efficace et cohérente déterminera si nous serons en mesure de corriger cette perception à l’avenir. »

 

[1] Pays du G8 : Canada, France, Allemagne, Italie, Japon, Russie, Grande-Bretagne et Etats-UnispdfCommuniqué de presse complet Country RepTrak® 2016

twitter google+ linkedin
In de Country RepTrak®2016, de internationale ranglijst van landen met de beste reputatie, zakt België met een score van 68 van de 10e naar de 16e plaats. België is daarmee één van de sterkste dalers in de lijst dit jaar. Dat maakte het Reputation Institute, waarvan akkanto de exclusieve partner is...
twitter google+ linkedin
België daalt flink in jaarlijkse internationale ranglijst va...
08 June 2016 / digital media / reputation management / NL 
08 June 2016 / digital media / reputation management /

Euro 2016, een testcase voor de Duivelse reputatie

Volgende maandag worden we voor één keer niet overvallen door weemoed naar het weekend. Integendeel, dit weekend kijkt zowat de hele natie reikhalzend uit naar het moment waarop de Rode Duivels in Lyon hun eerste EK-wedstrijd op gang trappen. Ook voor communicatie- en reputatieprofessionals is Euro 2016 een interessant studieobject.

 

Dat de populariteit van onze nationale voetbalploeg momenteel hoge toppen scheert, is een gevolg van de goede resultaten, zegt de sportjournalist. Ze plukken toch vooral de vruchten van een indrukwekkende marketingcampagne, werpt de reclameman tegen. Beiden reiken waardevolle elementen aan, maar schetsen niet het volledige plaatje. Een analyse van het Duivelse succes aan de hand van drie experience points die de reputatie van elke organisatie bepalen.

“Wat we doen”: de directe ervaring met het product dat Rode Duivels heet

Uiteraard is het geen toeval dat de sportieve hoogconjunctuur grotendeels gelijk loopt met de massale publieke belangstelling van het moment. Sinds de gewonnen Derby der Lage Landen in 2012 lijkt de voetbalfan het geloof in het nationale elftal te hebben teruggevonden.

Het gevolg? Wedstrijden worden weer voor uitverkochte stadions gespeeld, en sponsors staan opnieuw in de rij om hun naam aan die van de nationale ploeg te verbinden. De aanhoudende Duivelsgekte toont met andere woorden aan hoe de directe ervaring met het product dat Rode Duivels heet, richting geeft aan percepties en gedragingen. De beslissing om een product te kopen, erin te investeren of er simpelweg positief tegenover te staan, is afhankelijk van de directe ervaring die we hebben met dat product of met de organisatie die het verkoopt.

“Wat we zeggen”: van Duivelsuitdagingen tot #TousenFrance

De notie van ‘direct experience’ volstaat op zichzelf echter niet om de huidige aandacht voor het nationale elftal te verklaren. Vergeet bijvoorbeeld niet dat de Duivelsuitdagingen nog vóór het WK in Brazilië het hele land in rep en roer zetten. Op dat moment zocht de Belgische voetballiefhebber al meer dan 10 jaar tevergeefs naar licht aan het einde van de tunnel.

De sterkte van de communicatiestrategie rond de Rode Duivels zit in de manier waarop men erin geslaagd is een gevoel van verbondenheid te creëren rond een product dat lange tijd op sterven na dood leek. Ook nu weer wordt handig ingespeeld op de sfeer van samenhorigheid die rond de Duivels hangt. Denk maar aan de campagne #TousenFrance die momenteel de actualiteit op sociale media domineert.

Dat de voetballers in kwestie dan ook nog eens bereid zijn actes de présence te geven in scholen over het hele land, is een gedroomde kers op de taart. Het zet de betrokkenheid van de spelers in de verf en onderstreept zo de coherentie tussen wat de organisatie zegt, enerzijds, en wat ze doet, anderzijds.

“Wat anderen zeggen”: begrafenissfeertje wordt hoerastemming

Onderschat in dit hele proces ook de rol van de media en andere externe waarnemers niet. Het perspectief van een derde partij vormt immers een derde, niet te onderschatten factor die een impact heeft op de reputatie van een bedrijf of organisatie – in casu, de nationale ploeg.

Analisten en commentatoren die de Rode Duivels tot enkele jaren terug zonder aarzelen de grond in boorden, gingen nadien even gretig mee in de heropleving van het enthousiasme. Kortom, door de sterke prestaties op het veld, en de doordachte communicatie ernaast, hebben de Rode Duivels het begrafenissfeertje bij journalisten en key opinion leaders omgebogen tot een uitbundige hoerastemming.

Kaartenhuisje

Het verhaal van de Rode Duivels maakt op metaforische wijze duidelijk dat de reputatie van een bedrijf of organisatie afhangt van de coherentie tussen wat de organisatie doet, wat ze zegt en wat anderen over haar zeggen.

Toch zijn enkele kanttekeningen hier op hun plaats. In 2014 klaagden kamperende supporters hun povere ‘direct experience’ op de Duivelscamping in Rio aan. Verhalen over hebzuchtige spelers in het debat rond de portretrechten deden sommigen twijfelen aan het idee dat iedereen hetzelfde doel voor ogen heeft. En de matige prestaties in de jongste oefenpartijen maakten van de jubelende journalisten terug koele en kritische waarnemers. De reputatie van de Duivels doorheen de laatste jaren mag dan een succesverhaal lijken, een opeenstapeling van sportieve tegenvallers en extrasportieve relletjes kan op termijn het zorgvuldig opgebouwde kaartenhuisje in snel tempo in elkaar doen stuiken.

Het doet denken aan een vaak gehoord adagium van reputatiespecialisten: dat het jaren duurt om een reputatie op te bouwen, en slechts een ogenblik om ze naar de prullenmand te verwijzen. Laten we vooral hopen dat het EK niet zo’n moment wordt, en dat we op 10 juli gewoon uitbundig de exploten van De Bruyne en Hazard kunnen vieren.

 

Fabrice Gansbeke

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Voor meer informatie over de expertise van akkanto op het vlak van reputatiemanagement, contacteer Walter Gelens, Partner: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

twitter google+ linkedin


© Source image Carrefour Belgium


FR 
08 June 2016 / digital media / reputation management /

L’Euro 2016, un bon test pour la réputation des Diables

Une fois n’est pas coutume : lundi prochain, nous serons nombreux à ne pas regretter la fin du weekend. Au contraire, ce weekend toute la nation ou presque attendra avec impatience le coup d’envoi à Lyon du premier match des Diables Rouges au Championnat d’Europe. Pour les professionnels de la communication et de la réputation aussi, l’Euro 2016 constitue un objet d’étude intéressant.

 

Si vous interrogez un journaliste sportif, il vous dira que les sommets de popularité atteints par notre équipe nationale de football sont liés surtout à ses bons résultats. Si vous posez la question à un publicitaire, il vous répondra que les Diables cueillent avant tout les fruits d’une impressionnante campagne de marketing. Tous deux avancent des arguments valables, mais ni l’un ni l’autre ne brosse un tableau complet de la situation. Le succès des Diables Rouges s’explique surtout à travers les trois ‘experience points’ qui déterminent la réputation de toute organisation.

“Ce que nous faisons”: l’expérience directe avec le produit Diables Rouges

Ce n’est bien sûr pas un hasard si les bons résultats sportifs de ces dernières années vont de pair avec l’énorme intérêt actuel du public. Depuis la victoire de l’équipe belge dans le Derby des Plats pays en 2012, le supporter de football semble avoir retrouvé sa confiance dans l’équipe nationale.

La conséquence? Les matches se jouent à nouveau à guichets fermés, tandis que les sponsors se bousculent pour associer leur nom à celui de l’équipe nationale. En d’autres termes, l’engouement persistant pour les Diables montre à quel point l’expérience directe avec le produit Diables Rouges a une influence sur les perceptions et les comportements. La décision d’acheter un produit, d’investir dedans, ou simplement d’avoir un a priori positif vis-à-vis de celui-ci, dépend de l’expérience directe que nous avons avec ce produit ou avec l’organisation qui le vend.

“Ce que nous disons”: des Défis des Diables à #TousenFrance

La notion d’expérience directe n’est pas suffisante pour expliquer l’attention actuelle dont bénéficie l’équipe nationale. Il ne faut pas oublier, par exemple, que les Défis des Diables ont mis tout le pays en mouvement avant même la Coupe du Monde au Brésil. A ce moment-là, les amateurs de football en Belgique attendaient depuis plus de 10 ans d’enfin voir la lumière au bout du tunnel.

La force de la stratégie de communication autour des Diables Rouges réside dans la manière dont elle est parvenue à créer un sentiment de cohésion autour d’un produit qui est pourtant resté moribond pendant de longues années. Cette fois encore, c’est surtout sur cette ambiance de cohésion qui règne autour des Diables que l’on met l’accent. Il suffit de penser à la campagne #TousenFrance qui domine l’actu sur les médias sociaux pour le moment.

Le fait que les footballeurs concernés soient prêts à faire acte de présence dans des écoles à travers tout le pays est évidemment une cerise rêvée sur le gâteau. Cela souligne l’implication des joueurs et crée également une cohérence entre ce que l’organisation dit, d’une part, et ce qu’elle fait, d’autre part.

“Ce que les autres disent”: de l’ambiance d’enterrement à l’euphorie

Il ne faut pas non plus sous-estimer le rôle des médias et des autres observateurs externes dans l’ensemble de ce processus. Le point de vue des tiers représente effectivement un troisième facteur ayant un impact non négligeable sur la réputation d’une entreprise ou d’une organisation – dans ce cas-ci, de l’équipe nationale.

Jusqu’il y a quelques années, les analystes et commentateurs qui suivaient les Diables Rouges n’hésitaient jamais à dire tout le mal qu’ils pensaient de l’équipe. Aujourd’hui, ils participent avec le même engouement à l’élan d’enthousiasme. En d’autres mots, les bonnes performances sur le terrain, ainsi que la communication bien pensée à côté du terrain, ont transformé l’ambiance d’enterrement qui régnait autour des Diables Rouges auprès des journalistes et leaders d’opinion en un véritable climat d’euphorie.

Un château de cartes

L’exemple des Diables Rouges démontre de manière très claire que la réputation d’une entreprise ou organisation dépend de la cohérence entre ce qu’elle fait, ce qu’elle dit et ce que les autres disent d’elle.

Il y a tout de même quelques bémols à apporter à cette histoire. En 2014, des pauvres supporters campeurs se sont plaints de la très mauvaise ‘expérience directe’ vécue au camping des Diables à Rio. Le débat autour des droits à l’image des Diables a également révélé la gourmandise des joueurs, ce qui a fait naître des doutes sur l’idée que tout le monde a bien le même objectif en tête. Quant aux performances moyennes lors des derniers matches amicaux, elles ont tempéré l’enthousiasme des journalistes, qui sont du coup redevenus des observateurs froids et critiques. Depuis quelques années, la réputation des Diables donne certes l’impression d’être une belle success story, mais une accumulation de contre-performances sportives et de guéguerres extrasportives pourrait rapidement faire s’écrouler ce château de cartes construit avec beaucoup de soin.

Cela fait penser à un adage que l’on entend souvent dans la bouche des spécialistes de la réputation : il faut des années pour bâtir une réputation, mais il ne faut qu’un instant pour la renvoyer à la poubelle. Espérons que l’Euro 2016 ne deviendra pas un tel moment et que le 10 juillet, nous pourrons fêter avec exubérance les exploits de De Bruyne et Hazard.

 

Fabrice Gansbeke

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Pour plus d’informations sur l’expertise d’akkanto en matière de gestion de réputation, prenez contact avec Walter Gelens, Partner: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

twitter google+ linkedin


© Source image Carrefour Belgium


Volgende maandag worden we voor één keer niet overvallen door weemoed naar het weekend. Integendeel, dit weekend kijkt zowat de hele natie reikhalzend uit naar het moment waarop de Rode Duivels in Lyon hun eerste EK-wedstrijd op gang trappen. Ook voor communicatie- en reputatieprofessionals is Euro...
twitter google+ linkedin
Euro 2016, een testcase voor de Duivelse reputatie
© Source image Carrefour Belgium
28 April 2016 / reputation management / EN 
28 April 2016 / reputation management /

Once again, Colruyt is Belgium’s most reputable business Sponsoring enhances corporate reputation, say 64% of Belgians Brussels, Friday 29 April 2016 – Once again, Colruyt leads the RepTrak® Belgium ranking of 30 prestigious Belgian businesses in results published today by akkanto, the exclusive Belgian partner of the international Reputation Institute. Lotus Bakeries (75.8) comes in second, with...
twitter google+ linkedin


Once again, Colruyt is Belgium’s most reputable business Sponsoring enhances corporate reputation, say 64% of Belgians Brussels, Friday 29 April 2016 – Once again, Colruyt leads the RepTrak® Belgium ranking of 30 prestigious Belgian businesses in results published today by akkanto, the exclusive Be...
twitter google+ linkedin