Latest tweets

akkanto You can leave your hat on! At least, that's what we do at @akkanto to celebrate #HatDay https://t.co/Dld7jhKYkR
akkanto RT @bloovi: Hoe televisiezender Eén inzet op storytelling, en wat jij eruit kunt leren: https://t.co/iorpiziStF https://t.co/lCV9SZmTcx
akkanto akkanto @ @AmChamBE with J. Van Overtveldt - "Despite Brexit, London will remain the financial centre of Europe for… https://t.co/Qkd0HBBRTs
akkanto One of our resolutions for 2017 at akkanto: take boxing lessons! #teamspirit #eyeofthetiger https://t.co/NSOYw8hvir
akkanto L'airbag de @Volkswagen a bien fonctionné dans la crise du #Dieselgate. Une analyse signée @tbouckaert https://t.co/8aL3fAVZ7j

hotlinehome

Our blog

17 January 2017 / public affairs / NL 
17 January 2017 / public affairs /

De goede voornemens van onze federale ministers in 2017 (2/4)

We kennen ze allemaal, de nieuwjaarsbeloften en de goede voornemens bij de start van het nieuwe jaar. Ook onze federale ministers ontsnappen er niet aan. Zij stelden hun ‘nieuwjaarsbrieven’ – beter bekend onder de naam ‘beleidsbrieven’ – voor aan het parlement. Wij analyseerden ze en wagen ons aan een voorspelling over de beloften die ze in 2017 wel zullen realiseren en over de goede voornemens die ze ons inziens niet zullen kunnen waarmaken. Het tweede deel van onze analyse is gewijd aan Johan Van Overtveldt, Sophie Wilmès, Philippe De Backer en Willy Borsus.

 

Johan Van Overtveldt, Minister van Financiën, belast met bestrijding van de fiscale fraude

Vooruitgang

Een verlaging van de vennootschapsbelasting, al of niet symbolisch, is een must have voor de N-VA, daarin gesteund door de liberale coalitiepartners. Met deze trofee kan de N-VA vol zelfvertrouwen de lange aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 inzetten.

De invoering van een mobiliteitsbudget als volwaardig alternatief voor de klassieke bedrijfswagen is positief een dossier waarmee zowel de liberale minister van Sociale Zaken De Block, de christen-democratische minister van Werk Peeters als de N-VA minister van Financiën kunnen scoren bij het brede publiek. Die kans zullen ze niet aan zich laten voorbijgaan. Mobiliteitsbudget? Check!

 

Stilstand

Onrealistische accijnsinkomsten. De drastische accijnsverhogingen op alcohol en tabak die in het kader van de taxshift werden gestemd bleken in 2016 al niet het verhoopte resultaat op te leveren. In plaats van meer inkomsten te genereren dreigt de schatkist er ook in 2017 aan te verliezen. Voorzichtige pogingen om de geplande verhogingen terug te schroeven worden afgeblo(c)kt en de minister van Financiën zal andermaal het verwijt krijgen dat hij ‘niet kan rekenen’.

De CD&V roep om een meerwaardebelasting blijft als een molensteen rond de nek van Van Overtveldt hangen. Bij elke poging om de fiscaliteit te hervormen met het oog op een lastenverlaging voor de bedrijven zal hij onherroepelijk door zijn coalitiepartner geportretteerd worden als de man die het geld zoekt bij de hardwerkende burger in plaats van bij de rijke renteniers.

 

Sophie Wilmès, Minister van Begroting, bevoegd voor de Nationale Loterij

Vooruitgang

Samen met Minister Steven Vandeput, bevoegd voor Ambtenarenzaken, zal Sophie Wilmès de nadruk blijven leggen op de principes van goed bestuur. Het Bureau voor ambtelijke ethiek en deontologie, waarover zij de voogdij uitoefent, nam alvast een vlammende start door de Nationale Loterij te verplichten om orde op zaken te zetten in de onderneming achter de Lotto-Soudal ploeg. De volgende rit gaat naar de evaluatie van  het bedrijfsgovernance-charter van de publieke operator van kansspelen. De minister bevoegd voor de Nationale Loterij heeft er duidelijk zin en laat – als het over goed bestuur gaat – niks aan het toeval over.  

 

Stilstand

Het blijft nog even afwachten of een budgettair evenwicht in 2018 echt haalbaar is, of gewoon een Zweedse utopie blijkt. Ondertussen zal de Minister van Begroting de handen vol hebben met erover te waken dat het budget 2017 binnen Europees opgelegde traject blijft.  De jonge Minister zal nog heel wat politieke spieren moeten kweken om haar collega’s ervan te weerhouden budgettair uit de bocht te gaan. Zeker nu de volgende verkiezingen stilaan in zicht komen en men het moe wordt om steeds weer op budgettair dieet te moeten. Zelfs als Sophie Wilmès erin slaagt de uitgaven onder controle te houden, is het nog altijd zeer de vraag of de overheidsinkomsten wel zullen overeenkomen met de ondertussen gekende optimistische schattingen van Financiën.

 

Philippe De Backer, Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee

Vooruitgang

Als staatssecretaris tegen sociale fraude, moet De Backer in de eerste plaats zorgen voor een kader dat sociale fraude in ons land minder aantrekkelijk maakt. Dit impliceert een verlaging van de lasten op arbeid, wat moet zorgen voor extra jobcreatie. Een verlaging van de loonlasten maakt ons competitiever ten aanzien van onze buurlanden en aangezien het motto van de regering-Michel net jobs, jobs, jobs is, en alle regeringspartijen hierover eensgezind zijn, mag dat geen probleem zijn.

We zaten met z’n allen nog nooit zo vaak op sociale media elk aspect van ons leven te delen, en toch werd er nog nooit zoveel belang gehecht aan privacy. Een portefeuille die trouwens met deze regering voor het eerst in het leven werd geroepen. We worden met z’n allen digitaler, zonder goed en wel te beseffen welke gevolgen hieraan verbonden zijn. En dan hebben we het niet alleen over sociale media, maar ook overheden hebben meer en meer informatie over ons doen en laten. Phillipe De Backer wil dan ook de invoering van een privacypaspoort, zodat burgers zien in welke databanken hun gegevens zitten en wat er uiteindelijk mee gebeurt. Meer transparantie, wie kan daar nu tegen zijn?

 

Stilstand

Het fenomeen is in België al langer bekend, buitenlandse werknemers die in ons land tewerkgesteld zijn, maar lagere kosten hebben, omdat ze de sociale lasten in het land van herkomst betalen, meestal zijn dit landen in Oost-Europa en vaak wordt dit systeem ook toegepast in de bouwsector. Het siert Philippe De Backer dat hij dit probleem van sociale dumping wil aanpakken, al is nog maar de vraag wat een klein land als België tegen dit fenomeen kan doen. Het is met andere woorden een probleem dat enkel op Europees niveau kan worden aangepakt. En laat net de Europese besluitvorming nog logger en complexer zijn dan de Belgische.

In het kader van het Klimaatakkoord dat in Parijs werd gesloten, kan gebruik worden gemaakt van onze Noordzee om alternatieve energie op te wekken. Er wordt volop gewerkt aan de bouw van nieuwe windmolenparken, al lijkt het dat we in het zak gezet werden toen de concessies werden toegekend (in vergelijking met Nederland, werd er in België €2 miljard te veel uitgegeven). De Backer komt hiermee in het vaarwater van minister Marghem, die blijft volharden dat de consessies destijds goed werden onderhandeld. De Backer wil dan ook naar eigen zeggen ‘breken met subsidiewaanzin bij windmolenparken’, en laat het net de Open VLD zijn die geen aangename herinneringen overhoudt aan het beperken van subsidies in de energiesector.

 

Willy Borsus, Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

 Vooruitgang

Het ondersteuningsbeleid voor KMO’s, zoals de maatregelen om de competitiviteit van de ondernemingen te bevorderen, een voordeliger fiscaliteit, de strijd tegen de sociale dumping en een makkelijker toegang tot kredieten zal in 2017 vruchten beginnen dragen en afgemeten kunnen worden aan een groeiend aantal startende ondernemingen en een stijgend aantal jobs, de absolute prioriteit van de regering Michel.

De verdere groei van het vrouwelijk ondernemerschap zal zowel binnen de regering als daarbuiten, over de ideologische grenzen van links en rechts heen, verwelkomd worden. Het zal Willy Borsus toelaten zichzelf op de kaart te zetten als een ondernemings- en vrouwvriendelijk beleidsman.         

 

Stilstand

De hervorming van de financiering van de sociale zekerheid, voorzien voor 2017, zal een onmogelijke opdracht blijken voor het duo Borsus – De Block. Tot op heden paste de federale overheid altijd geld bij als bleek dat er een gat bleek te zijn in de sociale zekerheid. Onder impuls van de N-VA wil de regering de sociale partners responsabiliseren om zich aan de toegekende enveloppe te houden. Borsus is één van de ministers die de sociale partners in de pas zal moeten laten lopen en dat belooft een lastige klus te worden. De oppositiepartijen zullen de kans om de regering een asociaal beleid te verwijten uiteraard niet laten passeren.

twitter google+ linkedin
FR 
17 January 2017 / public affairs /

Les bonnes résolutions de nos ministres fédéraux en 2017 (2/4)

En ce début d’année, nous prenons tous de bonnes résolutions et contractons des promesses pour l’année à venir. Nos ministres fédéraux n’échappent pas à la règle. Il y a quelques mois, ils présentaient devant le parlement leurs "notes pour la nouvelle année" – mieux connues sous l’appellation de "notes de politique générale". Nous les avons analysées et nous sommes laissé aller à prédire les promesses qui seront effectivement tenues en 2017, ainsi que les bonnes résolutions qui, selon nous, ne seront pas réalisées. Ce blog est consacré à Johan Van Overtveldt, Sophie Wilmès, Philippe De Backer et Willy Borsus.

 

Johan Van Overtveldt, Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale

Progrès

Une baisse de l’impôt sur les sociétés, qu’elle soit symbolique ou non, est une obligation pour la N-VA qui, sur ce sujet, est soutenue par ses partenaires de coalition libéraux. Avec ce trophée, la N-VA aura fait le plein de confiance en vue des élections communales de 2018.

La mise en place d’un budget mobilité en tant qu’alternative crédible à la voiture de société classique est un dossier positif grâce auquel autant la ministre libérale des affaires sociales De Block, le ministre chrétien-démocrate de l’Emploi Peeters que le ministre des Finances de la N-VA Van Overtveldt pourront scorer auprès du grand public. Cette chance, ils ne la laisseront pas passer. Un budget mobilité ? Check !

Marasme

Des recettes des accises irréalistes. Les hausses drastiques des accises sur l’alcool et le tabac qui ont été votées dans le cadre du tax shift semblent ne pas avoir eu en 2016 le résultat escompté. Au lieu de voir rentrer plus d’argent dans ses caisses, le Trésor semble promis à de nouvelles pertes en 2017. Ses timides tentatives de ramener les hausses planifiées à un niveau inférieur ont été immédiatement blo(ck)ées et le ministre des Finances va une fois encore être considéré comme « quelqu’un qui ne sait pas compter ».

L’appel du CD&V en faveur d’une taxe sur les plus-values reste un véritable fardeau pour Van Overtveldt. A chaque tentative de réforme de la fiscalité avec, en ligne de mire, une réduction d’impôts pour les entreprises, il est inlassablement décrit par son partenaire de coalition comme étant celui qui va chercher l’argent chez le citoyen travailleur au lieu d’aller le chercher auprès des riches rentiers.

 

Sophie Wilmès, Ministre du Budget, en charge de la Loterie Nationale

Progrès

En tandem avec le ministre de la Fonction Publique Steven Vandeput, Sophie Wilmès ne transigera pas sur les principes de bonne gouvernance. Elle, qui exerce une tutelle sur le Bureau d’Ethique et de Déontologie administrative, ne pouvait pas mieux commencer en imposant à la Loterie Nationale de mettre de l’ordre dans la société de l’équipe Lotto-Soudal. Prochaine étape du tour, l’évaluation de la Charte de gouvernance d’entreprise de l’opérateur public des jeux de hasard. La ministre en charge de la Loterie prend la main et ne laissera pas les règles de bonne gouvernance au hasard en 2017.

Marasme

En attendant de savoir si l’équilibre budgétaire en 2018 ne relève pas d’une douce utopie suédoise, la ministre du Budget devra s’assurer que le budget reste dans les clous de la trajectoire définie avec l’Union européenne. Une tâche loin d’être facile. Jeune ministre, Sophie Wilmès doit encore prendre du muscle politique pour contraindre ses collègues à s’abstenir de tout dérapage budgétaire. D’autant plus que l’équipe Michel est fatiguée de ne pas pouvoir délier les cordons de la bourse en vue des prochains rendez-vous électoraux. Si malgré ces difficultés Sophie Wilmès arrive à garder le contrôle sur les dépenses de l’Etat, encore faudra-t-il que les recettes estimées par les Finances ne pêchent une fois de plus par excès d’optimisme.

 

Philippe De Backer, Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale, à la Protection de la vie privée et à la Mer du Nord

Progrès

En tant que Secrétaire d’Etat contre la fraude sociale, De Backer doit en premier lieu faire en sorte de rendre la fraude sociale dans notre pays moins attractive. Cela sous-entend une réduction des charges sur le travail qui doit, en contrepartie, contribuer à la création d’emplois. Une réduction des charges salariales nous rendrait plus compétitif par rapport à nos pays voisins. Au vu du slogan du gouvernement Michel « jobs, jobs, jobs » et des partenaires de coalition, une telle mesure ne devrait poser aucun problème.

Jamais auparavant nous n’avions partagé autant de moments de vie sur les réseaux sociaux. Et pourtant, l’importance que nous accordons à notre vie privée n’as jamais été aussi grande. Une compétence qui a été créée pour la première fois avec ce gouvernement. Nous sommes de plus en plus connectés sans toujours bien nous rendre compte des conséquences qui en découlent. Nous ne parlons pas ici que des réseaux sociaux, mais aussi des autorités qui ont de plus en plus d’informations à notre sujet. Philippe De Backer veut donc mettre en place le « passeport vie privée » afin que les citoyens puissent voir dans quelles bases de données leurs informations se trouvent et savoir finalement ce qui en est fait. Qui pourrait dès lors s’opposer à plus de transparence ?

Marasme

Le phénomène est connu en Belgique depuis longtemps : des travailleurs étrangers souvent originaires d’Europe de l’Est sont engagés dans notre pays car ils coûtent moins cher du fait qu’ils paient leurs cotisations sociales dans leurs pays d’origine. Ce système est aussi fort répandu dans le secteur du bâtiment. Philippe De Backer a la volonté d’aborder le problème du dumping social. Cependant, la question est de savoir ce qu’un petit pays comme la Belgique peut faire contre ce phénomène. Immanquablement, ce problème ne sera traité efficacement qu’au niveau européen. Toutefois, c’est là que le bât blesse : la prise de décision y est encore plus complexe et lourde qu’en Belgique…

Dans le cadre de l’Accord sur le Climat conclu à Paris, notre Mer du Nord pourrait être utilisée afin de produire de l’énergie renouvelable. Bien que nous soyons bien avancés dans la construction de nouveaux parcs éoliens, il semblerait que nous nous soyons fait avoir lorsque les concessions ont été attribuées (en comparaison avec les Pays-Bas, la Belgique a dépensé €2 milliards de trop). Sur ce sujet, De Backer marche sur les plates-bandes de la ministre Marghem, qui prétend mordicus que les concessions ont été bien négociées en son temps. De Backer, selon ses dires, veut arrêter la folie des subsides octroyés à ces parcs éoliens, alors que l’Open VLD n’a pas de très bons souvenirs de la limitation des subsides dans le secteur de l’énergie.

 

Willy Borsus, Ministre des Classes moyennes, des indépendants, des PME, de l’Agriculture et de l’Intégration sociale

Progrès

Les politiques de soutien aux PME telles que la stimulation de la compétitivité des entreprises, un régime fiscal plus avantageux, la lutte contre le dumping social, ou encore un accès au crédit plus facile seront des mesures fort appréciées au sein du gouvernement Michel puisqu’elles contribueront à la création de jobs, objectif n°1 du Premier ministre.

En outre, le développement de l’entreprenariat féminin dépassera les clivages politiques traditionnels majorité vs. opposition, gauche vs. droite. Il s’agit d’un sujet sociétal de plus en plus actuel sur lequel Willy Borsus pourra capitaliser afin d’accroitre sa popularité tant au nord qu’au sud du pays.

 

Marasme

La réforme du financement de la sécurité sociale prévue pour 2017 ne sera pas une mince affaire pour le duo gouvernemental Borsus-De Block. Jusqu’à présent, le fédéral a toujours comblé le trou dans la Sécu lorsque les partenaires sociaux ne s’en sortaient pas avec l’enveloppe qui leur avait été allouée. Dorénavant, les deux ministres souhaitent rendre cette aide fédérale conditionnelle et responsabiliser les partenaires sociaux. Ces mesures agacent fortement ces derniers étant donné qu’ils devront, au cas où ce projet de loi passerait, trouver d’autres sources de financement. Cette réforme fera par ailleurs les choux gras de l’opposition : elle l’instrumentalisera afin d’affaiblir le gouvernement et de se positionner en vue des élections communales de 2018.

twitter google+ linkedin
We kennen ze allemaal, de nieuwjaarsbeloften en de goede voornemens bij de start van het nieuwe jaar. Ook onze federale ministers ontsnappen er niet aan. Zij stelden hun ‘nieuwjaarsbrieven’ – beter bekend onder de naam ‘beleidsbrieven’ – voor aan het parlement. Wij analyseerden ze en wagen ons aan ...
twitter google+ linkedin
De goede voornemens van onze federale ministers in 2017 (2/4...
17 January 2017 / reputation management / crisis communication / FR 
17 January 2017 / reputation management / crisis communication /

L'airbag de VW a bien fonctionné

C’est l’heure du Salon de l’Auto et des bilans dans le secteur automobile. Malgré la crise, la voiture se vend toujours bien et les Belges se pressent à Brussels Expo. Et ceux qui ont subi les crises de plein fouet ne se portent pas si mal. Petit retour en arrière: le 20 septembre 2015, les médias voyaient le groupe VW faire la grande culbute en raison de la crise liée aux émissions polluantes des moteurs diesel.

Mémoire courte

La communication de VW n’a pas été parfaite, loin de là. Poussive et très erratique aux premiers jours de la crise, elle s’est petit à petit améliorée, preuve, si besoin est, que c’est en subissant des crises – réelles ou simulées – que l’on devient un bon gestionnaire de crise…

Mais le propos de ce blogpost, en marge du Salon de l’Auto qui bat son plein à Bruxelles, est plutôt que les consommateurs ont la mémoire courte. En 2016, les ventes de voitures en Belgique affichaient une hausse de 7,7%, et la marque VW arrive en deuxième position (après Renault) avec une hausse de 11%...

Loi "Renault" et "VW" gate

Renault, qui est donc la marque automobile préférée des Belges, ne semble pas (plus ?) souffrir de l’association à la fermeture "sauvage" de l’usine de Vilvoorde, qui date il est vrai de 1997 mais dont on reparle à l’occasion de quasi chaque restructuration soumise à la loi dite "Renault". VW a tiré les leçons de cette "erreur" de Renault en tentant de faire adopter le vocable "Diesel-gate" en lieu et place de "VW-gate" et, par la même occasion, en se faisant un peu oublier et en généralisant la faute à l’ensemble de l’industrie.

Airbag

Plus fondamentalement, VW a sans doute bénéficié d’une technologie bien connue des constructeurs automobiles, l’airbag. Dans le cas qui nous occupe, l’airbag est le coussin de protection que représente la bonne réputation de VW. Le groupe allemand bénéficiait d’une réputation de qualité, de solidité et de fiabilité qui allait bien au-delà des véhicules eux-mêmes: au moment du crash, cette réputation a protégé VW des conséquences fatales de la crise. Il n’empêche évidemment pas la société de sortir meurtrie de cet accident de parcours et nécessite du temps et des efforts pour fonctionner à nouveau à plein… Sans compter les aspects juridiques et leurs conséquences financières qui vont encore alourdir les déboires de VW dans les prochaines années. Mais on est loin de la sortie de route envisagée un moment…

 

Thierry Bouckaert

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

twitter google+ linkedin
C’est l’heure du Salon de l’Auto et des bilans dans le secteur automobile. Malgré la crise, la voiture se vend toujours bien et les Belges se pressent à Brussels Expo. Et ceux qui ont subi les crises de plein fouet ne se portent pas si mal. Petit retour en arrière: le 20 septembre 2015, les médias ...
twitter google+ linkedin
L'airbag de VW a bien fonctionné
12 January 2017 / public affairs / NL 
12 January 2017 / public affairs /

De goede voornemens van onze federale ministers in 2017 (1/4)

We kennen ze allemaal, de nieuwjaarsbeloften en de goede voornemens bij de start van het nieuwe jaar. Ook onze federale ministers ontsnappen er niet aan. Zij stelden hun ‘nieuwjaarsbrieven’ – beter bekend onder de naam ‘beleidsbrieven’ – voor aan het parlement. Wij analyseerden ze en wagen ons aan een voorspelling over de beloften die ze in 2017 wel zullen realiseren en over de goede voornemens die ze ons inziens niet zullen kunnen waarmaken. De komende twee weken passeren in een aantal blogposts op deze site de beleidsbrieven van de federale ministers en staatssecretarissen de revue. Beginnen doen we met Charles Michel, Maggie De Block, Kris Peeters en Daniel Bacquelaine.

 

Charles Michel, eerste minister

Vooruitgang

Laat ons het jaar beginnen met positief nieuws. De campagne ‘Positive Belgium’, draagt onder impuls van Charles Michel bij tot een economische, sociale en culturele herwaardering van België. Investeerders én toeristen vinden opnieuw de weg naar ons land en gesteund door de aantrekkende economie stijgt ook het binnenlands vertrouwen in de regering en haar beleid.

De impasse rond de hervorming van de vennootschapsbelasting, de invoering van een meerwaardebelasting en het activeren van het geld op de spaarrekeningen wordt onder impuls van de regeringsleider gedeblokkeerd. Hij waakt erover dat elke partij iets uit de brand sleept en dus met een trofee in de hand kan uitkijken naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Of de CD&V de meerwaardebelasting binnenhaalt, is twijfelachtig maar een akkoord over ARCO kan de pijn verzachten. De kaarten werden herverdeeld en de premier heeft een aantal belangrijke troeven in de hand.

Stilstand

Het imago van een ‘kibbelkabinet’ zal de regering Michel I ook in 2017 niet van zich kunnen afschudden. Niettegenstaande enkele successen zoals de aantrekkende economie en de stijgende werkgelegenheid zal de ‘Zweedse coalitie’ ook in 2017 ontmaskerd worden als een slecht in elkaar gezette Ikea-kast op losse schroeven. De profileringsdrang van de vier partijen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zal in vele dossiers de bovenhand blijven halen en de succesjes van de ploeg overschaduwen.

Het met veel bombarie aangekondigde Nationaal Pact voor strategische investeringen dreigt dode letter te blijven. De inkt van het pact was nauwelijk droog of de aangekondigde herstructureringen van Caterpillar, AXA en andere ING’s brachten de premier alweer met beide voeten op de grond. De lauwe reacties van de regio’s, de nog steeds torenhoge staatsschuld en de kritische blik van Europa op onze begroting maken het dan ook onwaarschijnlijk dat de regering zelf het goede voorbeeld zal kunnen geven wat grote investeringsprojecten betreft. Het zal dus van de privé-sector moeten komen, maar die kijkt voorlopig nog even de kat uit de boom.

 

Maggie De Block, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vooruitgang

Het activeren van langdurig zieken staat hoog bovenaan de agenda. De batterij aan maatregelen in de beleidsbrief, gaande van reïntegratieplannen op maat, over meer controle op misbruiken, tot fiscale incentives zullen stilaan tot een meetbare vooruitgang leiden. De steun van coalitiepartner N-VA en de queeste van de premier naar jobs! jobs! jobs! zorgen voor een extra duwtje in de rug.

e-Health ontgroeit de kinderschoenen. In 2017 zullen tal van nieuwe digitale tools en platformen op de zorgverstrekkers losgelaten worden: het elektronisch patiëntendossier wordt gestroomlijnd, de arts levert elektronische voorschriften af, proefprojecten mobile health worden opgestart … Onder het goedkeurend oog van partijgenoot en minister voor digitale agenda Alexander De Croo lanceert Maggie De Block de gezondheidszorg op de digitale snelweg.

Stilstand

Het staat in de sterren geschreven: verdere besparingsmaatregelen in de gezondheidszorg zullen onvermijdelijk blijken omdat de implementatie van de vele en broodnodige structurele hervormingen ook in 2017 op zich zal laten wachten. Hoezeer de minister mag en zal beweren dat haar besparingen de patiënt niet zullen treffen, haar verhaal zal overstemd worden door de aanzwellende proteststem van artsen, apothekers, verpleegkundigen en ziekenfondsen die niet zullen aarzelen om diezelfde patiënt als schild te gebruiken in hun verzet tegen de hervormingen. De patiënt centraal? Ja, zo centraal dat hij vermalen dreigt te worden tussen twee partijen.

De hervorming van de ziekenhuizen, komt in woelig vaarwater terecht. Na twee jaar studeren en aftasten wordt het stilaan tijd om tot actie over te gaan. Alleen…. de timing is wel heel erg ongelukkig. Wie zal het immers aandurven om in volle aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 aan de bevolking te vertellen dat lokale ziekenhuizen bepaalde diensten niet meer zullen aanbieden en dat patiënten voortaan 20 km verderop op consultatie moeten gaan.


Kris Peeters, Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Vooruitgang

Werkbaar wendbaar werk is al geruime tijd het stokpaardje van Kris Peeters. Zijn wetsvoorstel is alvast veelbelovend, maar de vakbonden schieten al met scherp. Flexibelere werkuren, occasioneel telewerk, allemaal zaken die vakbonden niet graag zien gebeuren. Toch wijst alles erop dat de wet er wel degelijk zal komen, de vraag blijft alleen hoe omvattend deze zal zijn.

Hetzelfde geldt voor de modernisering van de wet van 1996. De modernisering heeft tot doel om - een goed evenwicht te vinden tussen de bescherming en ontwikkeling van de koopkracht en de competitiviteit van Belgische bedrijven. Eind oktober werd dit goedgekeurd op de ministerraad, maar de bal ligt nu in het kamp van de sociale partners. Ook in dit dossier lijkt de regering vast van plan haar slag thuis te halen.

Stilstand

Kris Peeters wil nachtarbeid in e-commerce verankeren in de wet. Eerdere initiatieven op dit vlak draaiden tot niets uit, de e-commerce komt in België maar nauwelijks van de grond. Als het vorige keren niets heeft opgeleverd, waarom zou het in 2017 dan wel lukken?

Het staats nergens vermeld in zijn beleidsnota, maar al jaren komt Kris Peeters met dit idee op de proppen, de meerwaardebelasting. Afgelopen zomer werd hierover met N-VA nog een rel over gevoerd en de beslissing werd overgeheveld naar Charles Michel. Toch lijkt het hoogst onwaarschijnlijk dat zo’n meerwaardebelasting effectief in werking zal treden. Een regeling voor ARCO kan de bittere pil echter vergulden.

 

Daniel Bacquelaine, Minister van Pensioenen

Vooruitgang

De mogelijkheid om de studiejaren te valoriseren bij de berekening van de pensioenen door middel van een afkoopsom is hét grote idee van de overigens vrij afwezige minister van Pensioenen. En het lijkt hem te zullen lukken. Een voorbeeld: wie voor 2020 vier studiejaren afkoopt voor een eenmalige storting van 5400 EUR (die bovendien fiscaal aftrekbaar zijn) zal later jaarlijks 1000 EUR extra pensioen ontvangen. Volgens de minister is deze eenmalige investering op drie jaar terugverdiend. 

Een ander dossier waarmee Daniel Bacquelaine in 2017 kan scoren is de invoering van het deeltijds pensioen. Dit moet een meer geleidelijke overstap van werk naar pensioen mogelijk maken en de activiteitsgraad van oudere werknemer helpen opkrikken. Deze maatregel stond in het regeerakkoord, maar het bleef lange tijd stil hierrond. In 2017 zal daar veranderring in komen.

Stilstand

De herziening van de lijst met zware beroepen blijft ook in 2017 een blok aan het been van de pensioenminister. Werknemers en werkgevers staan hier lijnrecht tegenover elkaar. De bal werd inmiddels in het kamp gelegd van de administratie van pensioenen die objectieve criteria moet zien uit te dokteren om een beroep als ‘zwaar beroep’ te kunnen beschouwen. Kwatongen beweren dat Bacquelaine niet gehaast is om in dit delicate dossier knopen door te hakken. Hij zou de hete aardappel liever doorschuiven naar zijn opvolger. 

De volgende blogpost verschijnt op 17 januari en zal gewijd zijn aan de beleidsnota’s van Johan Van Overtveldt, Willy Borsus, Philippe De Backer en Sophie Wilmès.
twitter google+ linkedin
FR 
12 January 2017 / public affairs /

Les bonnes résolutions de nos ministres fédéraux en 2017 (1/4)

En ce début d’année, nous prenons tous de bonnes résolutions et contractons des promesses pour l’année à venir. Nos ministres fédéraux n’échappent pas à la règle. Il y a quelques mois, ils présentaient devant le parlement leurs "notes pour la nouvelle année" – mieux connues sous l’appellation de "notes de politique générale". Nous les avons analysées et nous sommes laissé aller à prédire les promesses qui seront effectivement tenues en 2017, ainsi que les bonnes résolutions qui, selon nous, ne seront pas réalisées. Les notes de politique générale des ministres fédéraux et secrétaires d’Etat seront passées en revue au cours des deux prochaines semaines sur notre blog. Nous commençons par Charles Michel, Maggie De Block, Kris Peeters et Daniel Bacquelaine.

 

Charles Michel, Premier ministre

Progrès
Commençons l’année sur une note positive. Charles Michel pilotera la campagne "Positive Belgium", grande opération de valorisation de la Belgique économique, sociale et culturelle. Le leader libéral veut séduire touristes, investisseurs, journalistes et électeurs. Positive Belgium ouvrira 2017 sur un air feel good et boostera la croissance économique du pays tout en mettant le paquet sur l'image du gouvernement et de sa politique.
L’impasse concernant la réforme de l’impôt des sociétés, ainsi que les propositions de taxe sur la valeur ajoutée et de mobilisation de l’épargne, est détournée sous l’impulsion du capitaine Michel. Il veille à ce que chaque parti puisse tirer son épingle du jeu et aller aux élections communales de 2018 avec son trophée sous le bras. On peut douter que le CD&V puisse repartir avec la taxe sur la valeur ajoutée, mais un accord sur ARCO permettra de mettre du baume sur la plaie. Les cartes ont été redistribuées et certains atouts importants figurent à présent entre les mains du Premier.
Marasme
Michel I ne parviendra pas non plus à se débarrasser en 2017 de l’image d’un "cabinet de la discorde" –du flamand "kibbelkabinet". En dépit de quelques succès comme une économie attractive et un taux d’emploi croissant, la "Coalition suédoise" sera aussi perçue en 2017 comme un meuble Ikea branlant et mal assemblé. La nécessité des quatre partis de se profiler en vue des élections communales de 2018 pèsera sur de nombreux dossiers et jettera une ombre sur les petits succès de l’équipe gouvernementale.
Le Pacte national pour les investissements stratégiques annoncé en fanfare risque de rester une lettre morte. L’annonce tomba dans un moment malheureux, puisque peu après s’ouvrit le bal des annonces de restructuration des Caterpillar, Axa et autres ING. Les réactions mitigées des Régions, la dette publique toujours autant démesurée et le regard critique de l’Europe sur notre budget laissent dubitatif quant à la capacité du gouvernement à montrer lui-même le bon exemple en matière de gros projets d’investissement. La contribution devra donc venir du secteur privé, qui s’attarde pour le moment à regarder d’où vient le vent.


Maggie De Block, Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique

Progrès
L’activation des malades de longue durée est inscrite tout en haut de son agenda. La batterie de mesures figurant dans sa note de politique générale, que ce soit les plans de réintégration sur mesure, un plus grand contrôle des abus ou encore les incitants fiscaux, mèneront peu à peu à un progrès notable. Le soutien de la N-VA, partenaire de coalition, et la volonté du Premier ministre de toujours créer plus de jobs ! jobs ! jobs ! lui donneront indéniablement un petit coup de pouce.
L’e-Santé est arrivée à maturité. En 2017, de nombreux outils digitaux et plateformes pour les prestataires de soins verront le jour : le dossier électronique des patients sera simplifié, le médecin rendra des prescriptions électroniques, des projets-tests de santé mobile seront initiés… Maggie De Block lancera les soins de santé sur la voie royale du digital, sous le regard approbateur de son partenaire de parti et ministre de l’Agenda digital Alexander De Croo.

Marasme
C’est écrit dans les étoiles : davantage de mesures d’économie dans les soins de santé sembleront inévitables puisque l’implémentation de nombreuses et nécessaires réformes structurelles en 2017 tardera à venir. Bien que la ministre prétende - et prétendra - que ses économies n’affecteront pas le patient, son histoire ne fera pas le poids face aux protestations de plus en plus grandes des médecins, pharmaciens, infirmiers et mutuelles qui n’hésiteront pas à prendre le patient comme bouclier dans leur résistance contre ces réformes. Le patient, central ? Oui, tellement central qu’il est maintenant tiraillé entre les deux parties.
La réforme des hôpitaux tombe à l’eau. Après deux années d’études et de tâtonnements, il est tout doucement temps de passer à l’action. Seulement voilà… le timing est fort peu favorable. Qui se risquerait à raconter à la population, en amont des élections communales d’octobre 2018, que les hôpitaux locaux ne vont dorénavant plus offrir certains services et que les patients devront aller 20 km plus loin pour une consultation ?

 

Kris Peeters, Vice-Premier ministre et Ministre de l’Emploi, de l’Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur

Progrès
Le travail flexible et faisable est depuis longtemps le cheval de bataille de Kris Peeters. Son projet de loi est prometteur, mais les syndicats le descendent déjà en flammes. Heures de travail flexibles, télétravail occasionnel ; que des mesures que les syndicats ne tiennent pas à voir se réaliser. Tout indique cependant que la loi passera bel et bien. La question reste de savoir à quel point celle-ci sera exhaustive.
Le même constat vaut pour la modernisation de la loi de 1996. La modernisation a pour objectif de trouver le bon équilibre entre la protection et le développement du pouvoir d’achat et de la compétitivité des entreprises belges. Le Conseil des Ministres approuva celle-ci fin du mois d’octobre mais la balle figure à présent dans le camp des partenaires sociaux. Le gouvernement semble ici aussi être en bonne voie pour décrocher une victoire.  
Marasme
Kris Peeters veut couler le travail de nuit dans l’e-commerce dans le béton législatif. D’autres initiatives similaires et entreprises précédemment n’ont mené à rien, l’e-commerce ne parvenant pas à décoller en Belgique.  Si les initiatives précédentes ont échoué, pourquoi le ministre réussirait-il en 2017 ?
Bien que mentionnée nulle part dans sa note de politique générale, Kris Peeters pousse depuis des années la taxe sur la valeur ajoutée. Une dispute avec la N-VA éclata encore l’été dernier et la décision de trancher fut remise à Charles Michel. Il semble pourtant hautement improbable qu’une telle taxe sur la valeur ajoutée voit effectivement le jour. Un accord sur ARCO pourra toutefois faire passer la pilule.

 

Daniel Bacquelaine, Ministre des Pensions

Progrès
L’harmonisation du système de valorisation des années d’études dans le calcul de la pension semble être LA bonne idée du ministre des Pensions. Ce principe est soutenu par le gouvernement et sera mis en œuvre dans le courant de l’année 2017. Concrètement, celui qui rachètera quatre années d’études avant 2020 payera, après réduction, 5400 euros déductibles fiscalement pour bénéficier de 1000 euros supplémentaires de pension. D’après le cabinet Bacquelainecet investissement sera amorti après trois ans.
Un autre domaine dans lequel Daniel Bacquelaine pourrait potentiellement marquer des points en 2017 est celui de la pension à temps partiel. Une fois implémenté, ce système permettra aux personnes en fin de carrière de préparer en douceur leur retraite. Cet objectif fait partie de l’accord de gouvernement. Petit bémol : le projet est dans sa phase initiale. Bacquelaine devra mettre les bouchées doubles s’il veut le concrétiser en 2017.
Marasme
La réforme de la liste des métiers pénibles reste le gros boulet que Bacquelaine traînera comme une âme en peine en 2017. Cette mesure n’enchante ni les employeurs, ni les partenaires sociaux. La balle est pour le moment dans le camp de l’administration des pensions qui doit établir une liste sur base de critères objectifs des métiers qui peuvent être considérés comme « pénibles ». De mauvaises langues laissent entendre que le ministre n’est pas pressé de trancher dans ce dossier délicat. Bacquelaine serait-il en train de jouer la montre afin de reléguer la patate chaude à son successeur ?

Les prochains articles paraîtront le 17 janvier et seront dédiés aux notes de politique générale de Johan Van Overtveldt, Theo Francken, Philippe De Backer et Sophie Wilmès.
twitter google+ linkedin
We kennen ze allemaal, de nieuwjaarsbeloften en de goede voornemens bij de start van het nieuwe jaar. Ook onze federale ministers ontsnappen er niet aan. Zij stelden hun ‘nieuwjaarsbrieven’ – beter bekend onder de naam ‘beleidsbrieven’ – voor aan het parlement. Wij analyseerden ze en wagen ons aan ...
twitter google+ linkedin
De goede voornemens van onze federale ministers in 2017 (1/4...
08 December 2016 / public affairs / EN 
08 December 2016 / public affairs /

In light of the EU’s possible opposition to grant market economy status (MES) to China, the latter however offers many opportunities for Belgium’s economy in the long run. China is sexy, and Belgium knows it In a world where advanced economies are stagnating, Belgium needs to look for new business opportunities and fresh capital. China is one of the few countries able to offer such possibilities....
twitter google+ linkedin
FR 
08 December 2016 / public affairs /

La Belgique devrait soutenir le statut d'économie de marché de la Chine

L’octroi du statut d’économie de marché à la Chine est nécessaire si l’UE veut pouvoir bénéficier d’opportunités à long terme.   

 

China is sexy, and Belgium knows it

Dans un monde où les économies des pays développés font du sur place, la Belgique se doit de trouver de nouvelles opportunités commerciales et de nouveaux capitaux frais. La Chine est l’un des seuls pays à pouvoir offrir cela. En octobre, le Premier Ministre Charles Michel s’est rendu en Chine pour y promouvoir les atouts de la Belgique. Il y a mis en valeur le régime fiscal belge avantageux pour les entreprises, grâce notamment à l’absence de taxe sur les plus-values et les intérêts notionnels. Durant sa visite en Chine, plusieurs contrats ont été signés entre des hommes d’affaires chinois et belges. Immanquablement, la bonne relation qui unit les deux pays porte ses fruits : un nouveau vol reliera Bruxelles à Shanghai dans le courant de 2017 alors qu’un des plus grands incubateurs d’Europe (le China-Belgium Technology Center) sera inauguré à la fin de l’année 2018 à Louvain-la-Neuve.

 

Le casse-tête chinois

Ce dimanche 11 décembre, les institutions européennes décideront si oui ou non elles octroient le statut d’économie de marché à la Chine. Lorsque ce pays a rejoint l’OMC en 2001, il avait 15 ans pour devenir une vraie économie de marché. Toutefois, à l’heure actuelle, la Chine ne remplit pas encore les conditions d’une économie de marché. Et le temps presse, car la période de transition prend fin d’ici quelques jours. Alors que la Chine exige le statut qui lui était promis, l’Union européenne reste plus hésitante. Octroyer le statut à la Chine rendrait l’implémentation de mesures antidumping contre des produits chinois plus difficile. Selon les dernières informations, l’UE reconnaîtra la Chine en tant qu’économie de marché, mais mettra à jour par la même occasion ses instruments de défense commerciale afin de continuer à protéger ses industries.

 

Des projets communs en danger

Refuser ce statut à la Chine mettrait à mal de nombreux projets entre l’UE et la Chine. Bien que s’opposer à l’octroi de ce statut à la Chine au nom des pertes d’emploi que cette décision engendrerait soit très honorable, les impacts positifs que cette dernière aura sur le long terme ne doivent pas être perdus de vue. En effet, l’UE et la Chine sont en train de négocier un traité d’investissement qui, une fois entré en vigueur, ouvrira certains secteurs du marché chinois aux entreprises européennes. De plus, Bruxelles et Pékin sont en train de développer des synergies entre le projet chinois d’une nouvelle route de la soie (One Belt One Road, c’est-à-dire des routes commerciales terrestres et maritimes qui relieraient la Chine à l’Europe en passant par l’Asie) et le plan d’investissement de l’UE. Une fois ces projets entérinés, ils offriront de nombreuses opportunités pour les entreprises européennes.

 

Etant donné le nombre croissant d’investissements chinois en Europe, encore plus d’opportunités se profileront à l’avenir. Dès lors, la question à se poser est la suivante : l’UE peut-elle vraiment se permettre de refuser ce statut d’économie de marché à la Chine ?

 

Bertrand Wyns

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

twitter google+ linkedin
In light of the EU’s possible opposition to grant market economy status (MES) to China, the latter however offers many opportunities for Belgium’s economy in the long run. China is sexy, and Belgium knows it In a world where advanced economies are stagnating, Belgium needs to look for new business ...
twitter google+ linkedin
Belgium should support China's market economy status