Latest tweets

akkanto 30° and the airco is broken... Time for an ice cream @akkanto #fun #yummy http://t.co/OTLKZRcu4H
akkanto RT @femkebrux: .@akkanto 's Young Professionals in the house. Speed networking with CEO's kicking off @Vlerick with @AmChamBE http://t.co/0

RepTrak 2015

hotlinehome

Our blog

01 July 2015 / akkanto / NL 
01 July 2015 / akkanto /

Jonge gediplomeerden in de communicatie: hoe spring je eruit ?

1. Investeer in je talenkennis

Meerdere talen spreken zal je belangrijkste troef zijn in je zoektocht naar werk. Je zal inderdaad snel opmerken dat de kennis van beide landstalen een van de voornaamste vereisten is voor werkgevers. Als communicatieconsultant zal je voortdurend in contact staan met zowel Franstalige als Nederlandstalige klanten.

2. Benut je stage

Als je tijdens je opleiding een stage hebt moeten volgen, heeft deze ervaring je waarschijnlijk in staat gesteld ervaring op te doen en vertrouwd te raken met het bedrijfsleven. Vergeet niet dat stages echte werkervaringen zijn, dus benut ze. Maak een lijstje met de taken die je hebt uitgevoerd en de competenties die eruit voortkomen.

3. Volg de actualiteit

Lees de kranten, informeer je over wat er rondom je gebeurt. Een goede algemene kennis is noodzakelijk bij het uitoefenen van een beroep in de communicatiesector.

4. Toon interesse voor sociale media

Sociale media zijn vandaag de dag onontbeerlijk en maken vaak een belangrijk deel uit van een communicatieplan. Kennis ervan zal dus sterk geapprecieerd worden door werkgevers, die rekenen op de nieuwe generatie om een nieuwe wind te doen waaien in de benadering van public relations.

5. Bereid je interviews goed voor

Bereid je voor om strikvragen te omzeilen en niet gedestabiliseerd te raken. Informeer je op voorhand over het bedrijf en de waarden en bereid concrete voorbeelden voor om elk aangehaald element te illustreren. Vergeet niet dat je persoonlijkheid de balans kan doen doorwegen, dus wees ontspannen.

6. Het is nooit te vroeg om te beginnen met solliciteren

Twijfel niet om te beginnen met solliciteren zonder het einde van je studies af te wachten. Houd je ogen en oren open om geen enkel interessant aanbod te missen. Het is beter niet te lang te wachten vooraleer je met je zoektocht begint, want je zal een hevige concurrentie het hoofd moeten bieden en je zal misschien wat tijd nodig hebben om de job te vinden die bij je past.

7. Twijfel niet om spontaan te solliciteren

Een job zoeken is niet alleen antwoorden op de zeldzame aanbiedingen die men vindt op het internet. Identificeer de ondernemingen die je zouden kunnen interesseren en stel spontaan je kandidatuur.

 

Marie Coget

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FR 
01 July 2015 / akkanto /

Jeunes diplômés en communication: comment sortir du lot?

1. Investissez dans votre connaissance des langues

Parler plusieurs langues sera votre principal atout dans votre recherche de travail. En effet, vous remarquerez rapidement que la connaissance des deux langues nationales est une des principales exigences des employeurs. En tant que consultant en communication, vous serez constamment en contact avec les clients, tant francophones que néerlandophones.

2. Valorisez votre stage

Si vous avez dû faire un stage pendant votre formation, cette expérience vous a probablement permis d’acquérir de l’expérience et de vous familiariser avec la vie en entreprise. N’oubliez pas que les stages sont de vraies expériences professionnelles, donc valorisez-les. Faites une liste des tâches effectuées et des compétences qui en découlent.   

3. Suivez l’actualité

Lisez les journaux, informez-vous sur ce qui se passe autour de vous. Une bonne culture générale est nécessaire à l’exercice d’un métier dans la communication.

4. Intéressez-vous aux réseaux sociaux

Les réseaux sociaux sont aujourd’hui incontournables et font souvent partie intégrante d’un plan de communication. Leur connaissance sera donc fortement appréciée par les employeurs, qui comptent sur la nouvelle génération pour insuffler un vent nouveau dans l’approche des relations publiques.

5. Préparez correctement vos entretiens

Préparez-vous pour déjouer les questions pièges et éviter d’être déstabilisé. Renseignez-vous au préalable sur l’entreprise et ses valeurs et préparez des exemples concrets pour illustrer chaque élément mis en avant. N’oubliez pas que votre personnalité pourra faire pencher la balance, alors soyez décontracté.

6. Il n’est jamais trop tôt pour commencer à postuler

N’hésitez pas à commencer à postuler sans attendre la fin de vos études. Gardez les yeux et les oreilles ouverts pour ne manquer aucune offre intéressante. Mieux vaut ne pas attendre trop longtemps avant de commencer vos recherches, car vous devrez faire face à une concurrence féroce et il vous faudra peut-être un certain temps avant de trouver l’emploi qui vous convient.  

7. N’hésitez pas à faire des candidatures spontanées

Chercher un emploi, ce n’est pas uniquement répondre aux rares offres que l’on trouve sur Internet. Identifiez les entreprises susceptibles de vous intéresser et faites des candidatures spontanées.

 

Marie Coget

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. Investissez dans votre connaissance des langues Parler plusieurs langues sera votre principal atout dans votre recherche de travail. En effet, vous remarquerez rapidement que la connaissance des deux langues nationales est une des principales exigences des employeurs. En tant que consultant en c...
twitter google+ linkedin
25 June 2015 / crisis communication / media relations / NL 
25 June 2015 / crisis communication / media relations /

Nieuwsleaks en Sourcesûre: moeten we ons hoeden voor klokkenluiders?

Het zijn anonieme bronnen die onthullingen zoals de “LuxLeaks” of “SwissLeaks” aan het licht gebracht hebben. Nieuwsleaks en Sourcesûre willen de link tussen deze bronnen en de nieuwsredacties makkelijker maken. En wie beter dan de onderzoeksjournalisten Faroek Özgünes (VTM) en Patrick Remacle (RTBF), de drijvende krachten achter deze twee Belgische platformen, om toe te lichten hoe deze beveiligde en anonieme platformen zijn ontstaan, hoe ze precies werken en vooral… hoe vermeden kan worden dat het uit de hand loopt. We nodigden de twee journalisten enkele dagen geleden uit als gastsprekers op ons akkanto media event. 

Over wat hebben we het precies?

Faroek Özgünes en Patrick Remacle stellen een toenemende tendens van klokkenluiders vast en merken dat de nieuwsdienst steeds vaker op verschillende manieren gecontacteerd wordt om vertrouwelijke informatie te onthullen. De redactie wordt opgebeld, gemaild, ge-sms’t of ontvangt - vaak anonieme - post in de brievenbus. Initiatieven als Nieuwsleaks en Sourcesûre zorgen er voor dat informatie niet meer via verschillende omwegen de redactie bereikt en dat de verzender, locatie en andere gegevens niet te herleiden zijn. Volledige anonimiteit wordt dus gegarandeerd.

Nieuwsleaks en Sourcesûre zijn zeer gebruiksvriendelijk. Eens ingelogd, verschijnt een venster waar je kan chatten, een boodschap nalaten of informatie (foto’s, documenten, binnenkort ook video’s) uploaden. Verschillende buitenlandse voorgangers hebben trouwens als voorbeeld gediend: VTM-journalist Faroek Özgünes spreekt over het internationale platform GlobaLeaks, RTBF-journalist Patrick Remacle over het Nederlandse PubLeaks.

Wat is een klokkenluider?

Klokkenluiders zijn volgens Faroek Özgünes “mensen die binnen hun organisatie merken dat er zaken gebeuren waar zij niet mee akkoord gaan, intern geen gehoor krijgen en deze wantoestanden willen aanklagen.” Ze hebben vaak een gewetensprobleem en handelen niet uit persoonlijk, maar uit maatschappelijk belang. Patrick Remacle benadrukt dat klokkenluiders goed beschermd moeten worden, opdat hun geheime informatie op een anonieme manier naar buiten kan worden gebracht.

Wat doen de journalisten met de informatie die ze krijgen?

Na het beoordelen van de aangeleverde inhoud, kan de onderzoeksjournalist besluiten om de zaak nader te bestuderen en - via een niet herleidbare code - contact opzoeken met de verzender. Faroek Özgünes en Patrick Remacle verzekeren allebei dat hun doel zeker niet is om zo snel mogelijk headlines te brengen. Integendeel: eens ze interessante documenten ontvangen via Nieuwsleaks en Sourcesûre, zetten ze daarna een stapje terug om de verhalen grondig te analyseren. Deze vorm van journalistiek is tijdrovend, geeft geen garantie op resultaat en is duidelijk een voorbeeld van slow-journalism. “Het vraagt onderzoek en we passen uiteraard ook hoor en wederhoor toe”, zegt Faroek Özgünes. “Als een bedrijf geviseerd wordt, zullen we haar altijd de kans geven om te reageren. Nieuwsleaks is geen schandaalsite en het is niet de bedoeling om met modder te gooien. We willen enkel zaken van maatschappelijk belang onthullen.”

Hebben Nieuwsleaks en Sourcesûre al iets opgeleverd?

Beide onderzoeksjournalisten geven toe dat er tot nu toe vooral onbruikbare berichten zijn binnengekomen via hun platformen: mensen die al jarenlang overhoop liggen met tegenstrevers, vechtscheidingen of juridische procedures, bijvoorbeeld. Ook buitenaardse wezens worden in België verbazingwekkend veel aangetroffen. Maar de twee Belgische onderzoeksjournalisten hebben alle vertrouwen in de platformen. Op basis van wat er in het buitenland gebeurd is, zijn ze er allebei van overtuigd dat ook in België bepaalde verhalen aan het licht zullen komen dankzij Nieuwsleaks en Sourcesûre. “We ontvangen nu al veel financiële dossiers”, zegt Patrick Remacle, “maar we zitten momenteel nog in een inloopperiode”.

 

Sarah Cattrysse

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FR 
25 June 2015 / crisis communication / media relations /

Nieuwsleaks et Sourcesûre: faut-il se méfier des lanceurs d’alerte?

Ce sont des sources anonymes qui ont servi de déclencheur à des affaires telles que "Luxleaks" et "SwissLeaks". Nieuwleaks et Sourcesûre veulent faciliter le lien entre ce type de sources et les rédactions. Qui mieux que les journalistes d’investigation Faroek Özgünes (VTM) et Patrick Remacle (RTBF), les forces motrices derrière ces deux plateformes belges, pour expliquer comment ces sites sécurisés et anonymes ont vu le jour, comment ils fonctionnent… et surtout comment éviter les dérapages. Il y a quelques jours, les deux journalistes étaient invités en tant qu’orateurs à l’occasion d’un évènement média organisé sur ce sujet chez akkanto.

De quoi s’agit-il précisément ?

Faroek Özgünes et Patrick Remacle font tous les deux le constat que les lanceurs d’alerte sont de plus en plus actifs et que les journaux reçoivent un nombre croissant d’informations confidentielles via toutes sortes de biais. Les rédactions reçoivent des appels téléphoniques, des courriels, des SMS ou du courrier (souvent anonyme) dans la boîte aux lettres. Des initiatives telles que Nieuwsleaks et Sourcesûre visent à garantir un anonymat complet aux informateurs, en s’assurant par exemple que des données telles que l’identité de l’expéditeur ou son adresse ne soient pas traçables.

Nieuwsleaks et Sourcesûre sont très faciles à utiliser : une fois votre session ouverte, une fenêtre de discussion s’affiche et vous pouvez chatter, laisser un message ou transmettre des informations (photos, documents et bientôt vidéos). Différentes initiatives étrangères ont servi d’exemples : Faroek Özgünes évoque la plateforme internationale GlobaLeaks, Patrick Remacle le site néerlandais Publeaks.

Qu’est-ce qu’un lanceur d’alerte ?

Selon Faroek Özgünes, les lanceurs d’alerte sont "des gens qui, au sein de leur organisation, remarquent certaines activités avec lesquelles ils ne sont pas d’accord, mais qui ne sont pas écoutés en interne et qui veulent dénoncer ces pratiques abusives." Ces personnes font souvent face à un problème de conscience et ne partagent pas l’information dans leur intérêt personnel, mais dans l’intérêt général. Patrick Remacle souligne qu’il est important que ces lanceurs d’alerte soient protégés afin qu’ils puissent transmettre anonymement les informations confidentielles dont ils disposent vers le monde extérieur.

Que font les journalistes avec l’information reçue ?

Après avoir trié les messages reçus, le journaliste d’investigation décide s’il veut étudier l’affaire de plus près et peut, via un code intraçable, entrer en contact avec la source. Faroek Özgünes et Patrick Remacle assurent tous les deux que leur but n’est certainement pas de publier des articles à sensation à la chaîne. Au contraire, ils souhaitent se baser sur les documents reçus via Nieuwsleaks et Sourcesûre pour prendre du recul et, ensuite, analyser en profondeur le contenu. Cette forme de journalisme demande du temps, ne donne aucune garantie de résultats et constitue un bon exemple de slow-journalism. "Nous faisons un vrai travail d’enquête, ce qui implique notamment de donner la parole à toutes les parties", explique Faroek Özgunes. "Si une entreprise est visée, nous lui donnons toujours l’opportunité de réagir. Nieuwsleaks n’est pas un site à scandale et son objectif n’est pas de traîner quelqu’un dans la boue. Nous voulons seulement révéler des affaires qui ont un intérêt sociétal."

Des résultats ont-ils déjà été obtenus grâce à Nieuwsleaks et Sourcesûre ?

Les deux journalistes d’investigation avouent que jusqu’ici, la grande majorité des informations reçues ne sont pas utilisables : ce sont des messages de gens qui sont en conflit avec certaines personnes depuis des années, qui traversent un divorce très difficile ou qui sont visés par des procédures judiciaires, par exemple. Il y a eu également plusieurs signalements d’extraterrestres en Belgique. Mais Faroek Özgünes et Patrick Remacle gardent confiance dans leurs plateformes. En observant l’évolution de sites similaires dans d’autres pays, Faroek Özgünes et Patrick Remacle sont convaincus que certains dysfonctionnements seront aussi révélés par les médias en Belgique grâce à Nieuwsleaks et Sourcesûre. "Nous recevons d’ores et déjà beaucoup de dossiers financiers", souligne Patrick Remacle. "Mais nous sommes toujours en période de rodage."

 

Sarah Cattrysse

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

twitter google+ linkedin


 

 

Het zijn anonieme bronnen die onthullingen zoals de “LuxLeaks” of “SwissLeaks” aan het licht gebracht hebben. Nieuwsleaks en Sourcesûre willen de link tussen deze bronnen en de nieuwsredacties makkelijker maken. En wie beter dan de onderzoeksjournalisten Faroek Özgünes (VTM) en Patrick Remacle (RTB...
twitter google+ linkedin
03 June 2015 / public affairs / NL 
03 June 2015 / public affairs /

Eén jaar na de verkiezingen: aan tafel met Kris Peeters

Een jaar geleden trokken we met z’n allen naar de stembus voor ‘de moeder aller verkiezingen’. Vier maanden later brak er, met de samenstelling van een onuitgegeven ‘Zweedse coalitie’ een nieuw hoofdstuk aan in de vaderlandse politieke geschiedenis. De uitdagingen waren groot, de verwachtingen waren gigantisch. Het eerste jaar van de regering Michel I is alvast niet onopgemerkt voorbij gegaan. Van ‘para’s op straat’ over ‘indexsprong’ naar ‘tax shift’ … elke week was er wel één dossier dat de gemoederen beroerde… ook binnen de meerderheidspartijen. Eén ding is zeker: er is nog heel wat werk aan de regeringswinkel en de weg naar de volgende verkiezingen is nog lang. Maar toch loont het de moeite om eens te kijken hoe de regeringspartijen zelf terugblikken op het voorbije jaar. En wie is beter geplaatst dan de federale vice-eersteminister om een tussentijdse balans op te maken? Het public affairs team van akkanto legde aan elke vice-eersteminister drie concrete vragen voor.

Deze week leest u de antwoorden van Kris Peeters, Vice-eersteminister en Minister van Werk, Economie en Consumenten.


1. Welke score geeft u uzelf voor de voorbije maanden? Waarom?

Ik geef mezelf nooit punten, het is aan anderen om daarover te oordelen. Maar ik ben wel tevreden dat we al heel wat concrete hervormingen hebben kunnen realiseren. Denk maar aan de akkoorden over brugpensioen, mantelzorg, de indexsprong, de loonnorm en de welvaartsenveloppe. Het Planbureau voorspelt nu 200.000 nieuwe jobs tegen 2020, wat bewijst dat we op het goede pad zijn. De komende maanden zullen we het regeerakkoord nog beter en vlotter kunnen uitvoeren.

2. Wat was de grootste uitdaging gedurende de eerste 200 dagen van uw mandaat?

Het vlot krijgen van het sociaal overleg. Sociale rust is een basisvoorwaarde voor economische groei en dus voor meer welvaart en nieuwe jobs. Daarom heb ik zoveel geïnvesteerd in de sociale dialoog met vakbonden, werkgevers en andere middenveldvertegenwoordigers. En met succes. De Groep van 10 is in jaren niet zo actief geweest, wat blijkt uit de vele akkoorden die gesloten zijn. Het is ook zaak geweest om ervoor te zorgen dat de uiteindelijke regeringsbeslissingen zo dicht mogelijk bij die akkoorden lagen en ook dat is gelukt.

 

3. Wat zijn uw prioriteiten voor de komende 200 dagen?

De tax shift is de eerstvolgende prioriteit. Die moet ervoor zorgen dat de loonlasten voor bedrijven dalen én dat de koopkracht van de mensen stijgt. Daarom moeten we zorgen voor een verschuiving van de lasten op arbeid naar andere bronnen die de competitiviteit en groei minder verstoren. Daarbij zullen we het juiste evenwicht moeten vinden tussen verschuivingen naar vermogen, vervuiling en consumptie.

 

Volgende editie: Jan Jambon (Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken)

 

Emily Vandendael

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FR 
03 June 2015 / public affairs /

1 an après les élections : rendez-vous avec Kris Peeters

1 an après les élections : rendez-vous avec Kris Peeters

Il y a un an, nous nous rendions tous au bureau de vote pour 'la mère de toutes les élections'. 4 mois plus tard, la "Suédoise" voyait le jour, une coalition inédite qui allait marquer un nouveau chapitre de l’histoire politique belge. Les défis étaient de taille, les attentes gigantesques. La première année du gouvernement Michel I n’est d’ailleurs pas passée inaperçue. Des "militaires dans les rues" au "saut de l’index" ou encore au "tax shift", chaque semaine ou presque a vu un dossier agiter l’opinion publique et même les partis au sein de la majorité. Une chose est sûre : il reste beaucoup à faire pour le gouvernement et les prochaines élections sont encore loin. Pourtant, il est tout de même intéressant de savoir quel regard les partis de la majorité jettent sur l’année écoulée. Et quelles personnes sont mieux placées que les vice-premiers ministres fédéraux pour dresser ce bilan ? L’équipe des affaires publiques d’akkanto leur a posé 3 questions concrètes.

Cette semaine, nous vous présentons les réponses de Kris Peeters, Vice-premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs.

1. Quelle note vous attribuez-vous pour ces derniers mois et pourquoi?

Je ne me donne jamais de points, c’est aux autres de me noter. Mais je suis satisfait que nous ayons déjà pu réaliser des réformes concrètes comme l’accord sur les prépensions, les soins de proximité, le saut d’index, la norme salariale et l’enveloppe bien-être. Le Bureau fédéral du Plan prévoit 200 000 nouveaux emplois d’ici 2020, c’est la preuve que nous sommes sur la bonne voie. Lors des prochains mois, nous allons pouvoir mettre en œuvre plus efficacement et plus facilement l’accord de coalition.

2. Quel a été votre plus grand défi lors des 200 premiers jours de votre mandat ?

Atteindre une certaine harmonie dans la concertation sociale. La paix sociale est une condition essentielle pour la croissance économique et donc pour la prospérité ainsi que pour la création d’emploi. C’est pour cette raison que j’ai tant investi dans le dialogue social avec les syndicats, les patrons et les autres représentants. Une démarche couronnée de succès. Lorsqu’on voit le nombre d’accords signés, on se rend compte que le Groupe des 10 n’avait plus été aussi actif depuis des années. Des efforts ont également été réalisés afin que les décisions finales du gouvernement soient prises dans le respect de ces accords et nous y sommes aussi arrivés.

3.       Quelles sont vos priorités pour les 200 prochains jours ?

Le tax shift est notre priorité. Grâce à celui-ci, les charges sociales qui pèsent sur les entreprises diminueront et le pouvoir d’achat des consommateurs augmentera. C’est pourquoi nous devons transférer ces charges vers d’autres sources qui influencent moins la compétitivité et la croissance. Dans cette optique, nous devrons trouver le juste équilibre pour une redistribution sur la fortune, la pollution et la consommation.

Prochaine édition : Jan Jambon (Vice-premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur)

 

Emily Vandendael

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Een jaar geleden trokken we met z’n allen naar de stembus voor ‘de moeder aller verkiezingen’. Vier maanden later brak er, met de samenstelling van een onuitgegeven ‘Zweedse coalitie’ een nieuw hoofdstuk aan in de vaderlandse politieke geschiedenis. De uitdagingen waren groot, de verwachtingen ware...
twitter google+ linkedin
28 May 2015 / digital media /
Eind april paste Google zijn zoekalgoritme aan. Websites die geen mobiele versie hebben, kelderen in de zoekresultaten op Google. Maar wat als je al een responsive site hebt, en je (nog) hoger wil scoren in de ranglijsten van Google, zonder daarbij al te veel aan de technische codes van je site te ...
twitter google+ linkedin