21 February 2017 / media relations / digital media / NL 
23 March 2017 / media relations / digital media /

"Je moet durven jezelf te uberiseren"

Christophe Charlot, journalist bij het magazine Trends-Tendances, toonde als een van de eersten in België interesse in het fenomeen van de deeleconomie. Om de brug te slaan tussen theorie en praktijk, besliste hij de belangrijkste platformen die aanwezig zijn in België, aan een test te onderwerpen. Hij ‘uberiseerde’ zichzelf, door zijn eigen woning te verhuren, kant-en-klare gerechten te leveren, te koken voor zijn buren of klusjes te doen in de tuin. Dit experiment, “UberizeME” gedoopt, mondde uit in een reeks artikels en video’s, maar ook in een boek, dat verscheen bij uitgeverij Racine. Vandaag wordt Christophe Charlot aanzien als een van de vooraanstaande Belgische specialisten met betrekking tot de uberisering.

 

Denkt u echt dat alle beroepen een impact zullen ondervinden van het fenomeen van de uberisering?

Ja. Het is natuurlijk belangrijk goed te definiëren wat men verstaat onder uberisering. Laten we het beschouwen als de opkomst van een ‘digitale’ concurrent, die fundamentele veranderingen teweegbrengt in een sector die té traditioneel gebleven is, en daarbij steunt op technologie en op de creatie van nieuwe toepassingen. Dan kan je zeggen dat alle sectoren beïnvloed zullen worden. Er is een grote digitale transformatie aan de gang, dat zien we bijvoorbeeld in het transport en de hotelsector met Uber en AirBnB. Maar dat is ondertussen bijna oud nieuws. Meer en meer sectoren worden erdoor getroffen. Vandaag de dag spreekt men steeds meer over bankiers, advocaten, boekhouders en verzekeraars. Allemaal vrezen ze de opkomst van nieuwe spelers die in hun vaarwater terechtkomen.

Wordt uw beroep ook geïmpacteerd? Bestaat er al een Uber van de journalistiek?

Als we het hebben over de impact van het digitale, wordt de pers al jaren getroffen. Het volstaat te denken aan de kleine aankondigingen die al een tijd online beschikbaar zijn, of aan de impact van sociale media. Je zou ook kunnen zeggen dat de journalistiek een geüberiseerd beroep avant la lettre is, aangezien de media massaal een beroep doen op freelancers, net als Uber. De volgende etappe zal er komen door de opmars van artificiële intelligentie. Vele mensen staan daar nog steeds sceptisch tegenover, maar we zien dat intelligente algoritmes en robots zeer spoedig in staat zullen zijn om taken uit te voeren die men als exclusief voor de mens beschouwde. Robots die artikels schrijven, het bestaat al. Grote kranten als Los Angeles Times en Le Monde hebben dat uitgetest. Dat wil niet zeggen dat alle journalisten vervangen zullen worden. Integendeel, het zal hen net de tijd besparen die ze nodig hebben om meer diepgaande artikels te schrijven.   

Wat met een dienstverlening zoals communicatieadvies? Denkt u dat dit vak ook geüberiseerd kan worden?

Op een zekere manier is dit vak ook al geüberiseerd, vooral omwille van het feit dat enorm veel informatie via Twitter wordt verspreid. Ander voorbeeld: bij het faillissement van het bedrijf Take Eat Easy eind vorig jaar, werd de communicatie naar de media toe niet door een agentschap verzorgd, maar rechtstreeks door de oprichters via de site Medium, waar meer en meer mensen de neiging hebben om blogs, aankondigingen of persberichten te posten. Ergens staat dat het werk van bepaalde agentschappen in de weg, ook al zal ook hier niet de volledige dienstverlening worden vervangen. We zien ook start-ups zich ontwikkelen, zoals het platform PressKing, dat indertijd gecreëerd werd door de Belgische studio eFounders, met als doel een nieuwe methode in te luiden voor het beheren van persrelaties. Deze initiatieven hebben niet noodzakelijk veel succes op dit moment, maar je voelt dat vele ondernemende geesten aan het proberen zijn de gaten in de markt te vullen in de communicatiesector.

Welke raad zou u geven aan communicatoren om zich aan te passen aan uberisering?

De eerste stap voor alle beroepen die worden geconfronteerd met uberisering, is de eigen zwaktes te identificeren, en te bepalen welke aspecten van de dienstverlening niet optimaal zijn. Want het is daar waar al deze start-ups die een vak willen heruitvinden, een ingangspoort vinden. De tweede etappe om uberisering tegen te gaan bestaat erin de eigen sterktes te bepalen, om te bekijken of de toegevoegde waarde die men aan de klant biedt, volstaat in vergelijking met nieuwe, digitale actoren. In derde instantie moet men zelf gebruik maken van het digitale aspect, om de waarde van wat men aanbiedt aan de klant een boost te geven. Dit kan door te bekijken hoe men nieuwe middelen ter beschikking van de klant kan stellen. In zekere zin moet men durven zichzelf te uberiseren. Je kan dat vergelijken met wat Apple aangedurfd heeft door de iPhone te lanceren. Ze wisten dat dit de iPod dreigde te doen verdwijnen, nochtans hun paradepaardje in die tijd, maar toch hebben ze het gedaan. Om zulke beslissingen te nemen heeft men moed nodig.   

Na verschillende vormen van deeleconomie te hebben uitgeprobeerd, zou u geneigd zijn de journalistiek vaarwel te zeggen en in de richting van deze nieuwe beroepen te gaan ?

Absoluut niet ! Tot op heden heeft het merendeel van de diensten die op deeleconomieplatformen worden aangeboden, nog steeds een beperkte meerwaarde. Bovendien liggen ze helemaal niet in mijn activiteitendomein. Dit gezegd zijnde, als journalist zou ik wel volledig bereid zijn mezelf te uberiseren. Waarom bijvoorbeeld geen nieuwe manier ontwikkelen om informatie te behandelen? Dat is een beetje wat ik geprobeerd heb te doen via “UberizeME” – ook al was het niet echt zo gepland – aangezien deze ‘terreinstudie’ vorm kreeg in een papieren versie, een online versie, een TV-versie en een aantal korte videofragmenten. Het doel was dat elk kanaal iets anders toevoegde, maar dat het geheel coherent bleef. Ik denk dat de media in deze richting zullen evolueren, als ze de toegevoegde waarde willen verhogen. Die beweging is trouwens al aan de gang. 

 

Mathieu Van Overstraeten

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

twitter google+ linkedin

"Il faut oser s'uberiser soi-même"
Christophe Charlot (Trends-Tendances)

"Il faut oser s'uberiser soi-même"

Journaliste pour le magazine Trends-Tendances, Christophe Charlot a été l’un des premiers en Belgique à s’intéresser à l’économie collaborative. Passant de la théorie à la pratique, il a décidé de mettre à l’épreuve les principales plateformes présentes en Belgique en s’uberisant lui-même, que ce soit en louant sa propre habitation, en livrant des plats préparés, en cuisinant pour ses voisins ou en faisant des travaux de jardinage. Cette expérience, baptisée « UberizeME », a débouché sur une série d’articles et de vidéos, mais aussi sur un livre paru aux éditions Racine. Aujourd’hui, Christophe Charlot est reconnu comme l’un des principaux spécialistes belges de l’uberisation.

 

Pensez-vous vraiment que tous les métiers vont être touchés par le phénomène de l’uberisation ?

Oui. Evidemment, il faut bien définir ce qu’on entend par uberisation. Si on considère que c’est l’arrivée d’un concurrent issu du numérique qui bouleverse un secteur resté trop traditionnel en s’appuyant sur la technologie et sur la création de nouveaux usages, on peut dire que tous les secteurs vont être touchés. Une grande transformation digitale est à l’œuvre. On le voit dans le transport et l’hôtellerie avec Uber et Airbnb. Mais ça, c’est déjà presque de l’histoire ancienne. De plus en plus de secteurs sont touchés. Aujourd’hui, on parle progressivement des banquiers, des avocats, des comptables, des assureurs. Tous craignent l’arrivée de nouveaux acteurs qui vont marcher sur leurs plates-bandes.

Votre propre métier est-il impacté ? Existe-t-il déjà un Uber du journalisme ?

Si on parle de l’impact du digital, cela fait des années que la presse est touchée. Il suffit de penser aux petites annonces, qui sont disponibles en ligne depuis longtemps, ou à l’impact des réseaux sociaux. On peut dire également que le journalisme a été un métier uberisé avant l’heure, puisque les médias recourent massivement à des freelances, comme le fait Uber. L’étape suivante viendra de l’intelligence artificielle qui émerge. Beaucoup de gens restent sceptiques par rapport à ça, mais on voit que les algorithmes intelligents et les robots vont être très rapidement capables d’effectuer des tâches que l’on croyait exclusivement réservées à l’être humain. Des robots qui écrivent des articles, ça existe déjà. Des grands journaux comme le « Los Angeles Times » et « Le Monde » l’ont testé. Cela ne veut pas dire que tous les journalistes vont être remplacés. Au contraire, cela va sans doute libérer du temps pour permettre aux journalistes d’écrire des articles plus fouillés.

Qu’en est-il d’un métier de service comme le conseil en communication ? Pensez-vous qu’il pourrait lui aussi être uberisé ?

D’une certaine façon, ce métier est lui aussi déjà uberisé, notamment à cause du fait qu’énormément d’infos sont véhiculées par Twitter. Autre exemple : lors de la faillite de la société Take Eat Easy au mois de juillet de l’année passée, la communication vers la presse n’a pas été réalisée par une agence, mais par les fondateurs en direct via le site Medium, où de plus en plus de gens ont tendance à poster des blogs, des annonces et des communiqués. Quelque part, ça court-circuite le travail de certaines agences, même si ici non plus, tous les services ne seront pas remplacés. On voit aussi qu’il y a des start-ups qui se développent, notamment la plate-forme PressKing, créée en son temps par le studio belge eFounders, dont l’objectif était d’inaugurer une nouvelle façon de gérer les relations presse. Ces initiatives n’ont pas forcément beaucoup de succès pour le moment, mais on sent que beaucoup d’esprits entreprenants sont à l’œuvre pour tenter de s’approprier certains créneaux dans le secteur de la communication.

Quels conseils donneriez-vous aux communicateurs pour s’adapter à l’uberisation ?

La première étape pour tous les métiers confrontés à l’uberisation est d’identifier là où ils sont mauvais et leurs services qui ne sont pas optimaux. Car c’est là que se trouve la porte d’entrée utilisée par toutes les start-ups qui cherchent à réinventer un métier. La deuxième étape face à l’uberisation consiste, au contraire, à identifier ses points forts, afin de voir si la valeur ajoutée qu’on apporte à ses clients tient suffisamment la route face à de nouveaux acteurs du numérique. Troisièmement, il faut soi-même utiliser le numérique pour doper sa proposition de valeur au client, en voyant comment intégrer des nouveaux outils pour les mettre à disposition de ses clients. En quelque sorte, il faut oser s’uberiser soi-même. On peut comparer ça à ce qu’Apple a osé faire en lançant l’iPhone. Ils savaient que cela risquait de tuer l’iPod, qui était leur appareil phare de l’époque, mais ils l’ont fait quand même. Pour prendre ce genre de décisions, il faut du courage.

Après avoir expérimenté vous-même plusieurs formes d’économie collaborative, pourriez-vous être tenté d’abandonner le journalisme pour aller vers ces nouveaux métiers ?

Absolument pas ! A l’heure d’aujourd’hui, la plupart des prestations sur les plateformes d’économie collaborative restent des prestations à faible valeur ajoutée. De plus, elles ne sont pas du tout dans mon domaine d’activités. Cela dit, en tant que journaliste, je serais tout à fait prêt à m’uberiser. Pourquoi ne pas développer une nouvelle manière de traiter l’information, par exemple ? C’est un peu ce que j’ai essayé de faire avec « UberizeME », même si ce n’était pas forcément prémédité, puisque cette enquête de terrain a été déclinée en version papier, en version web, en version TV et en version capsules Internet. L’objectif était que chaque canal apporte autre chose, mais que l’ensemble demeure cohérent. Et je pense que pour aller vers plus de valeur ajoutée, les médias vont aller dans cette direction. La dynamique est d’ailleurs déjà à l’œuvre. 

 

Mathieu Van Overstraeten

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

twitter google+ linkedin
"Il faut oser s'uberiser soi-même"
Christophe Charlot (Trends-Tendances)