26 January 2017 / public affairs / NL 
23 March 2017 / public affairs /

De goede voornemens van onze federale ministers in 2017 (3/4)

We kennen ze allemaal, de nieuwjaarsbeloften en de goede voornemens bij de start van het nieuwe jaar. Ook onze federale ministers ontsnappen er niet aan. Zij stelden hun ‘nieuwjaarsbrieven’ – beter bekend onder de naam ‘beleidsbrieven’ – voor aan het parlement. Wij analyseerden ze en wagen ons aan een voorspelling over de beloften die ze in 2017 wel zullen realiseren en over de goede voornemens die ze ons inziens niet zullen kunnen waarmaken. Deze week op het programma: Jan Jambon, Theo Francken, Marie-Christine Marghem en Koen Geens. 

 

Jan Jambon, Vicepremier, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen

Vooruitgang

De herinnering aan de terroristische aanslagen in Brussels Airport en metrostation Maalbeek en de niet aflatende dreiging in binnen- en buiteland zorgen ervoor dat de dossiers van Jan Jambon grotendeels gevrijwaard blijven van partijpolitiek getouwtrek. Bovendien lijkt Minister Jambon het goed te kunnen vinden met zijn tegenhanger op Justitie, CD&V’er Koen Geens, wat de vooruitgang van zijn dossiers vergemakkelijkt.

De vorig jaar reeds vrijgemaakte extra budgettaire ruimte zal verder ingezet worden voor nationale acties zoals de uitbouw van een PNR-databank - die het mogelijk zal maken om passagiers van internationale vluchten en treinritten beter te screenen – en de implementatie van een Noodplan cybersecurity.

Bovendien gaat Minister Jambon verder op zijn élan om de lokale overheden in de pas te doen lopen, via  de oprichting van Lokale Integrale Veiligheidscellen, de opvolging van de provinciale bijzondere nood- en interventieplannen voor terroristische aanslagen en de uitrol van een Incident & Crisis Management System (ICMS), zodat alle betrokken overheden beschikken over een werk- en kennisplatform voor noodplanning en crisisbeheer dat ook dienst doet als up-to-date informatiekanaal tijdens crisissen.

Stilstand

Hoewel hij dit jaar wellicht kan uitpakken met heel wat realisaties, weet Minister Jambon dat het van de dag op de andere kan afgelopen zijn met hem. Eén flater van zijn politiediensten kan voldoende zijn om hem tot ontslag te dwingen.

Verder zal hij af te rekenen hebben met de steeds groter wordende frustratie van de (lokale) politiediensten die met een scherpe stijging van het aantal overuren kampen (+11% in 2016), omwille van de terroristische dreiging, maar ook de asielcrisis en de cipierstakingen. Het absenteïsme in bepaalde korpsen stijgt navenant. Er bestaan weliswaar aanwervingsplannen, maar die nemen meer tijd in dan de politiediensten kunnen verdragen.

Tenslotte kan ook de modernisering van de wetgeving op de private veiligheidsfirma’s voor extra spanningen zorgen, binnen en buiten de meerderheid. Het feit dat met de nieuwe regels private firma’s bvb. zouden kunnen overgaan tot identiteitscontrole en het fouilleren van personen, kan aanleiding geven tot kritiek over een gedeeltelijke ‘privatisering’ van politionele taken. Bovendien zal het politieke weerwerk gevoed worden door het evaluatierapport van de bestaande bewakingswet, die een aantal pijnpunten aan het licht brengt bij diezelfde private bewakingsfirma’s. Jambon weigert dat rapport voorlopig publiek te maken, maar de politieke druk stijgt.

 

Theo Francken, Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging

Vooruitgang

De staatssecretaris voor Asiel en Migratie heeft zich niet geheel toevallig opgewerkt tot de populairste politicus van het land. Hij mag dan af en toe wel controversiële uitspraken doen (of tweeten), zijn dadendrang en ‘franc parler’ valt bij een groot deel van de kiezers in de smaak. Hij raast dan ook als een sneltrein door het beleidsdomein asiel en migratie. Alles wijst erop dat Francken in 2017 verdere stappen zal zetten in het terugkeerbeleid, zowel vrijwillig als gedwongen. In overleg met partijgenoot Jambon wordt een dispositief in stelling gebracht dat Francken op het einde van de legislatuur zal toelaten om te zeggen dat hij ervoor gezorgd heeft dat de wet wordt nageleefd: wie illegaal in het land is, zal ook daadwerkelijk het land worden uitgezet. Humanitaire organisaties maken zich zorgen, maar Francken zal zich niet laten afremmen, zeker nu hij zich in de feiten ook gesteund weet door recente verklaringen van Open VLD voorzitster Gwendolyn Rutten.  

Stilstand

De verplichte ondertekening van een nieuwkomersverklaring voor migranten aan wie asiel wordt verleend, zal de achillespees blijven van het integratiebeleid van Theo Francken.  Voor de concrete uitwerking ervan is hij immers aangewezen op de medewerking van de regio’s. Hij vertrouwt erop hieromtrent nog een samenwerkingsakkoord te kunnen afsluiten. In Vlaanderen zal dat ongetwijfeld lukken, maar in Wallonië zullen PS en cdh zich niet wagen aan een dergelijk ‘pact met de duivel’.

 

Marie-Christine Marghem, Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

Vooruitgang

Nu de processie van Echternach rond de levensduurverlenging van de kernreactoren Doel 1 en 2 (op enkele nakende rechtsprocedures na), zo goed als afgerond is, kan Marie-Christine Marghem haar blik richten op het opmaken van een Energiepact. Dat akkoord tussen de Federale regering en de Gewesten over de energiemix van de toekomst, was zeer voluntaristisch aangekondigd voor 2015. Ondertussen heeft Minister Marghem de Gewesten de tijd (moeten) gunnen om hun eigen energieplannen uit te werken en hoopt ze eindelijk met hen rond de tafel te zitten. De uitdaging is groot: het verlies aan elektriciteitsproductie - door de definitieve sluiting van de kerncentrales tegen 2025 - compenseren met voldoende nieuwe productiemiddelen. Die nieuwe productiemiddelen zullen grotendeels uit de gewestelijke beleidsplannen moeten komen, aangezien zij bevoegd zijn voor hernieuwbare energie (uitgezonderd de windmolens op zee). Marghem start dus de gesprekken in een redelijk ‘afhankelijke positie’. We zijn niet zeker dat de partijen in de Waalse regering haar een pact gunnen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Aangezien de regio’s ook gebonden zijn aan de Europese energie- en klimaatdoelstellingen en zeer goed beseffen dat voldoende en betaalbare energie essentieel is om hun economie aan de praat te houden, blijven we voorzichtig optimistisch.

Ook op korte termijn gokken we er op dat we de winter 2017-2018 zonder energietekort en black-out doorkomen. Minister Marghem heeft aangekondigd dat ze de strategische reserve, een reserve aan productiemiddelen en vraagbeheersingsmechanismen, verder wil uitbreiden.

Met het oog op de volgende winters wil Marghem ook werken aan een betere interconnectie met het buitenland en een vergoedingsmechanisme voor (bestaande) productiecapaciteit. Vanuit de bedrijfswereld kijkt men ook uit naar de vorderingen bij de opmaak van een energienorm die de competitiviteit van energie-intensieve sectoren moet helpen vrijwaren.

Stilstand

Het nieuwe jaar bracht Minister Marghem al een stevige opdoffer. Kon ze vorig jaar nog claimen dat ze een korting bedongen had op de geplande subsidies voor de Norther en Rentel windparken in zee, dan blijkt nu uit een studie van de federale regulator CREG dat de Nederlandse regering er in vergelijking met België in geslaagd is om bodemprijzen te bedingen voor haar windmolenparken. Terugkomen op de gemaakte afspraken in het kader van een concessieovereenkomst is vrij onrealistisch, maar Marghem rekent er wel op dat ze voor de nog te bouwen windmolenparken nieuwe en lagere prijsafspraken kan maken en eventueel zelfs de bestaande concessieovereenkomsten verbreken.

Koen Geens, Minister van Justitie

Vooruitgang

De veiligheid in België en de naweeën van de aanslagen vorig jaar houden ook Koen Geens bezig. Gevangenissen worden gescreend op mogelijke terreurverdachten door middel van ‘sweepings’, en specifieke radicaliseringsprogramma’s zijn in ontwikkeling. Sterke focus ligt hierbij op het terugdringen van het besmettingsgevaar in het gevangeniswezen, onder andere door geradicaliseerde gedetineerden samen op een aparte afdeling te zetten. De Minister heeft al wel vastgesteld dat er nood is aan meer islamconsulenten om deze problematiek te lijf te gaan, die zullen dus in de komende maanden moeten worden gerekruteerd. Als we de kranten er (deze week nog) op naslaan past dit thema wellicht beter onder het kopje ‘stilstand’. De middelen laten te wensen over, volgens mensen in het veld. Een actieplan met voorzichtige ‘vooruitgang’ dus tot nu toe, maar het zal de agenda van 2017 zeker blijven bepalen.

Stilstand

Weer eens een Minister die zich waagt aan de hervorming van Justitie en het recht. Maar eerst, moet de minister gedacht hebben, moeten we het systeem eens flink afstoffen. Want of het nu gaat om de gebouwen, de wetboeken, of de dienstverlening aan het loket: het moet moderner. Zoveel wordt duidelijk in de beleidsbrief van Geens. Een traject van digitalisering om tot een heus “e-justice” systeem te komen is een belangrijke pijler. De plannen werden tot nu toe, logischerwijs, vaak ingehaald door de actualiteit waaronder die van de terroristische aanslagen en een handjevol schandalen zoals Kazachgate. Minister Geens is van plan het Federaal Parket beter uit te rusten. In de strijd tegen het terrorisme, bijvoorbeeld, wenst hij ze een eigen recherchecapaciteit te geven. Een versterking van de parketten generaal en die van eerste aanleg moet ook de Federale Gerechtelijke Politie en de lokale politiediensten helpen om strafonderzoeken beter te kunnen opvolgen. Hierover zal hij dus nog eens een bilateraaltje moeten inplannen met collega Jambon.

Overigens (fun fact alert!) nam het aantal wetten, besluiten en Koninklijke Decreten het afgelopen jaar toe. Het Belgische Staatsblad werd maar liefst 10% dikker en telt 92.250 pagina’s.

twitter google+ linkedin

Les bonnes résolutions de nos ministres fédéraux en 2017 (3/...

Les bonnes résolutions de nos ministres fédéraux en 2017 (3/4)

En ce début d’année, nous prenons tous de bonnes résolutions et contractons des promesses pour l’année à venir. Nos ministres fédéraux n’échappent pas à la règle. Il y a quelques mois, ils présentaient devant le parlement leurs "notes pour la nouvelle année" – mieux connues sous l’appellation de "notes de politique générale". Nous les avons analysées et nous sommes laissé aller à prédire les promesses qui seront effectivement tenues en 2017, ainsi que les bonnes résolutions qui, selon nous, ne seront pas réalisées. Les notes de politique générale des ministres fédéraux et secrétaires d’Etat seront passées en revue au cours des deux prochaines semaines sur notre blog. Au programme cette semaine: Jan Jambon, Theo Francken, Marie-Christine Marghem et Koen Geens.

 

Jan Jambon, Vice-Premier ministre et ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, en charge de la Régie des Bâtiments

Progrès

Le souvenir des attentats à Brussels Airport et à la station de métro Maelbeek, ainsi que la menace incessante à l’intérieur comme à l’extérieur du pays rendent les dossiers de Jan Jambon moins sujets aux tiraillements entre partis politiques. De plus, Jambon semble bien coopérer avec son homologue à la Justice, le ministre CD&V Koen Geens, ce qui facilite l’avancement des dossiers.

Les moyens budgétaires supplémentaires libérés l’année dernière permettront de mettre en œuvre des actions nationales telles que l’élaboration de la banque de données PNR – qui rendra possible un meilleur screening des vols internationaux et des trajets ferroviaires – ou l’implémentation d’un plan d’urgence en matière de cybersécurité.

Par ailleurs, Jambon poursuivra sur sa lancée afin de mettre au diapason les autorités locales. Cela passera par l’établissement de cellules de sécurité intégrales locales, le suivi des plans d’urgence et d’intervention spéciaux provinciaux pour les attentats terroristes et le lancement de l’Incident & Crisis Management System (ICMS) afin que les autorités concernées disposent d’une plateforme de travail et de connaissance pour la gestion de crise et la planification d’urgence. Cette plateforme pourra aussi aider en tant que canal d’information à la pointe en temps de crises.

Marasme

2017 sera peut-être l’année de nombreuses réalisations pour Jambon, mais tout peut changer du jour au lendemain. Une bévue de ses services de police est suffisante pour le pousser vers la porte de sortie.

Il devra aussi en découdre avec la frustration toujours plus grande des services de police (locaux) qui doivent faire face à une forte augmentation du nombre d’heures supplémentaires prestées (+11% en 2016) à cause de la menace terroriste, mais aussi à cause de la crise migratoire et des grèves des gardiens de prison. L’absentéisme au sein de certains corps de police augmente à l’avenant. Il existe, il est vrai, des plans de recrutement, ils prennent toutefois plus de temps que ce que les services de police peuvent supporter.

Enfin, la modernisation de la loi sur les entreprises de sécurité privées pourrait générer certaines tensions supplémentaires, au sein et en dehors de la majorité. Le fait que de nouvelles règles autorisent ces sociétés à procéder au contrôle d’identité et aux fouilles corporelles pourrait susciter la critique soulignant une ‘privatisation partielle’ des tâches de la police. De surcroit, les réactions politiques seront alimentées par le rapport d’évaluation de la loi existante en matière de surveillance qui met en lumière certains aspects critiques chez ces mêmes entreprises de sécurité privées. Jambon refuse pour le moment de rendre ce rapport public, mais la pression politique se fait de plus en plus sentir.

 

Theo Francken, Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative

Progrès

Le secrétaire d’Etat pour l’Asile et la Migration n’est pas devenu par hasard le politicien le plus populaire du pays. Bien qu’il fasse de temps en temps des déclarations (ou poste des tweets) controversé(e)s, sa volonté d’agir et son franc parler plaisent à bon nombre d’électeurs. Il n’y va pas non plus de main morte dans sa politique d’asile et de migration. Tout indique donc que Francken prendra de nouvelles mesures en 2017 dans sa politique d’aide au retour des réfugiés, qu’il soit volontaire ou renforcé. Avec son collègue de parti Jan Jambon, Theo Francken a mis en place un dispositif qui lui permettra de dire en fin de législature que la loi a été observée : toute personne illégale dans le pays en sera automatiquement expulsée. Bien que les organisations humanitaires soient inquiètes, Francken ne va pas se dégonfler pour si peu, d’autant plus qu’il est maintenant soutenu par les récentes déclarations de la présidente de l’Open VLD Gwendolyn Rutten.

Marasme

L’obligation pour Theo Francken de signer une déclaration pour les primo-arrivants à qui l’asile a été octroyé restera le talon d’Achille de sa politique d’intégration. En plus, pour l’élaboration de cette déclaration, il est tributaire de la bonne volonté des régions. A ce sujet, il reste optimiste quant à la possibilité d’encore conclure un accord de coopération. Ceci sera chose aisée en Flandres. En revanche, cela s’annonce plus difficile en Wallonie, où le PS et le cdH ne voudront pas se risquer à un tel « pacte avec le diable ».

 

Marie-Christine Marghem, Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable

Progrès

Maintenant que la procession d’Echternach autour du prolongement de la durée de vie des réacteurs nucléaires Doel 1 et 2 est terminée (à l’exception de quelques procédures juridiques en cours), Marie-Christine Marghem peut se pencher sur la conception d’un pacte énergétique. Cet accord entre le gouvernement fédéral et les Régions à propos du mix énergétique du futur avait été annoncé, de manière très volontariste, pour 2015. Entretemps, Marghem a dû donner plus de temps aux Régions afin qu’elles élaborent leurs propres plans énergétiques. Elle espère maintenant pouvoir enfin s’asseoir autour de la table avec les Régions. Le défi est grand : il s’agira de compenser la perte de production d’électricité – de par la fermeture définitive des centrales nucléaires en 2025 -  par de nouveaux moyens de production. Ces moyens devront en grande partie provenir des plans régionaux, étant donné que les Régions sont compétentes dans le domaine des énergies renouvelables (excepté les éoliennes offshore). Marghem commence donc les discussions dans une position de relative ‘dépendance’. Il n’est cependant pas certain que les partis du gouvernement wallon lui accordent un pacte avant les élections communales de 2018. Vu que les Régions sont aussi liées aux objectifs climatiques et énergétiques européens et qu’elles savent pertinemment bien qu’une énergie en suffisance et abordable est essentielle pour garder leur économie à flot, nous restons relativement optimistes quant à la finalisation d’un accord. 

A court terme, nous parions aussi sur le fait que nous ne subirons ni blackout ni manque d’électricité durant l’hiver 2017-2018. La ministre Marghem a annoncé qu’elle souhaitait étendre la réserve stratégique, une réserve de moyens de production et de mécanismes de gestion de la demande.

Les prochains hivers étant déjà en ligne de mire, Marghem travaillera à une meilleure interconnexion avec l’étranger et à un mécanisme de compensation pour la capacité de production (existante). Dans le monde de l’entreprise, on reste attentif aux progrès réalisés en ce qui concerne l’élaboration d’une norme énergétique qui doit pouvoir garantir la compétitivité des secteurs énergivores.

Marasme

Nouveau coup dur pour Marghem en ce début d’année. Alors qu’elle pouvait encore clamer haut et fort l’année dernière qu’elle avait négocié une réduction sur les subsides planifiés pour les parcs éoliens offshore Norther et Rentel, une étude du régulateur fédéral CREG montre que le gouvernement néerlandais a réussi, contrairement à la Belgique, à négocier des prix planchers pour ses parcs éoliens. Revenir sur des accords signés dans le cadre d’une convention de concession est très irréaliste, mais Marghem compte bien négocier des prix plus bas pour les parcs éoliens qu’il reste à construire et même, éventuellement, rompre les conventions de concession existantes.

 

Koen Geens, Ministre de la Justice

Progrès

La sécurité nationale et les séquelles des attentats de l’an dernier remplissent l’agenda de Koen Geens. Les prisons font l’objet d’un screening pour débusquer des terroristes présumés au moyen de ‘sweepings’, et des programmes de radicalisation spécifiques sont en développement. L’accent est mis ici sur le refoulement du danger de contagion au sein du système pénitentiaire, notamment en confinant les détenus radicalisés dans une section spécifique. Le ministre s’est déjà rendu compte de la nécessité d’engager davantage de conseillers islamiques pour résoudre cette problématique. Leur recrutement devrait donc avoir lieu dans les prochains mois. En consultant les journaux, dont ceux de la semaine dernière, on serait tenté de placer cette thématique dans la case ‘marasme’.  En effet, selon les personnes de terrain, les moyens laissent à désirer. Le plan d’action ‘progresse’ donc jusqu’à présent à tâtons mais déterminera sûrement l’agenda de 2017.

Marasme

Encore un ministre qui se lance dans une réforme de la Justice et du droit. Avant toutefois de s’aventurer dans une telle entreprise, le ministre doit avoir mené sa réflexion, le système doit être sérieusement dépoussiéré. La note de politique générale de Geens est à ce sujet limpide : qu’il s’agisse des bâtiments, des différents codes ou de la prestation de service au guichet, tout doit être modernisé. La route de la numérisation vers un véritable système « e-justice » en forme un pilier central. De toute évidence, les plans ont jusqu’à présent été rattrapés par l’actualité, dont entre autres les attentats terroristes et une série de scandales comme le Kazachgate. Le ministre Geens a l’intention de mieux équiper le Parquet fédéral. Il souhaite, par exemple, doter les parquets d’une capacité d’enquête propre dans la lutte contre le terrorisme. Un renforcement des parquets généraux et de ceux de première instance doit également aider la police judiciaire fédérale et les services de police locale à mieux suivre les enquêtes pénales. Il devra à cet effet prévoir une nouvelle bilatérale avec son collègue Jambon.

Pour le surplus (fun fact alert !), le nombre de lois, arrêtés, décrets et ordonnances a connu une croissance en 2016. Le Moniteur belge s’est épaissi de pas moins de 10 % et comptait 92.250 pages à la fin de l’année dernière.

twitter google+ linkedin
Les bonnes résolutions de nos ministres fédéraux en 2017 (3/...