1. De relaties tussen akkanto en de klant zijn onderhevig aan de huidige algemene voorwaarden en aan de tussen de partijen overeengekomen bijzondere voorwaarden, met uitsluiting van de eventuele algemene aankoopvoorwaarden van de klant.

2. De diensten van akkanto maken het voorwerp uit van een informatief bestek en zijn vatbaar voor herziening in geval van verhoging van de lonen, van de sociale lasten, van de prijzen van de leveranciers of bij wijziging aan het oorspronkelijk project. De diensten worden slechts uitgevoerd na schriftelijk akkoord van de klant. Tenzij anders bedongen, hebben onze offertes een geldigheidsduur van drie maanden.

3. akkanto verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de opdracht, omschreven in de bijzondere voorwaarden, uit te voeren. In haar hoedanigheid van adviseur neemt akkanto slechts een middelenverbintenis aan.

4. De klant verbindt zich ertoe zijn medewerking te verlenen voor de uitvoering door akkanto van haar opdracht en haar de informatie, vermeld in de bijzondere voorwaarden, te verschaffen.

5. Om in aanmerking genomen te worden, moet elke klacht ingediend worden per aangetekend schrijven binnen de vijf dagen na uitvoering van de werken of ontvangst van de factuur.

6. Al onze facturen zijn contant betaalbaar te Brussel, zonder disconto. Voor elke op de vervaldag niet betaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest aangerekend worden van 10 % per jaar, berekend pro rata temporis. Daaren-boven zullen de invorderingskosten van de onbetaalde facturen aangerekend worden overeenkomstig de bepalingen van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betaalachterstand bij handelstransacties.

7. Bij niet-betaling op de vervaldag, behoudt akkanto zich het recht voor, alle in uitvoering zijnde activiteiten op te schorten zonder vergoeding of enige aansprakelijkheid.

8. Voor alle geschillen zullen uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd zijn.